>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ע"פ תקנוני קרן ה.ע.ל , נכה הוא אדם שכושרו לעבוד נפגע לתקופה העולה על שלושה חודשים לפחות.
הנכות נקבעת בהתאם להחלטת הגורם הרפואי הרלוונטי ובכפוף להוראות תקנוני הקרן.לצורך תביעת פנסית נכות מקרן פנסיה ה.ע.ל, עליך להגיש את המסמכים הבאים:
מילוי כל הטפסים הנדרשים בערכה , כולל טופס תביעה לפנסית הנכות
והצגת המסמכים הרפואיים המעידים על הנכות.
מסמכים אישיים: טופס 101, צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון ועוד 
כמפורט בערכת התביעה.
לסיוע במילוי טפסי התביעה ותיאום פגישה  - התקשר:  6416*
בימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 14:00.
יובהר כי אין בפגישת הסיוע כדי להוות ייעוץ ו/או תחליף לשירות של בעל מקצוע
בהקשר לזכאותך לפנסיה  מקרן הפנסיה.

באפשרותך להגיש תביעה באחת מן הדרכים הבאות:
באמצעות דואר אלקטרוני, לתיבת הדואר של אגף תביעות בהראל פנסיה ה.ע.ל:
Haalk@harel-​ins.co.il​
באמצעות דואר ישראל, לכתובת: הראל פנסיה וגמל בע"מ ,
אגף תביעות מחלקת פנסיה ה.ע.ל, בית הראל, קומה 12 אבא הלל 3, ת"ד 1951,
רמת גן, 5211802
​באמצעות פקס, למספר: 03-7348044
אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית,
ניתן לפנות למוקד השירות שלנו.​ לאחר קבלת הטופס  והמסמכים, יישלח אליך מכתב בנוגע לקבלתם ולתקינותם
ובמקביל תיבדק זכאותך לפנסיית נכות, בכפוף לתקנון הקרן.
 עם קבלת החלטת הקרן, יישלח אליך מכתב המפרט את ההחלטה ו
הנימוקים לקבלתה.
 במידה ותביעתך אושרה על-ידי הקרן, תשולם לך פנסיית נכות,
שתועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.
יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין
והוראות התקנון- יגברו הוראות הדין והוראות התקנון.
*הוראות התקנון עשויות להתעדכן מעת לעת,
בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
ההוראות הקובעות תהיינה אלה שבתוקף במועד האירוע המזכה.