>

הודעה על השלמת הליך מיזוג קופות הגמל המרכזיות לפיצויים ומסלולי ההשקעה שבניהולן (02/01/2022)

בהמשך להשלמת העברת הניהול של קופות גמל מרכזיות לפיצויים מחברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ, הרינו לעדכן כי ביום 1 בינואר 2022 הושלם הליך מיזוג קופות הגמל המרכזיות לפיצויים ומסלולי ההשקעה שבניהולן, כמפורט להלן:


כלים נוספים