>

באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת הביטוח לעסק שלך באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת הביטוח לעסק שלך.

איך נהנים מירידת הריבית בלי לסגור את הכסף? שאלה טובה. הקליקו לתשובה!
לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

פוליסות ביטוח לעסק מעניקות כיסויים ביטוחיים המותאמים לפעילותו הייחודית של כל עסק ולסיכונים הייחודיים אליהם חשוף כל עסק. בקשה לביטול הפוליסה כולה תוביל לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה. ​

ביטול הפוליסה עלול לחשוף אותך לנזק עצמי (לרכוש) ו/או לחבות כלפי צד שלישי. לאחר ביטול הפוליסה לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע ולא תהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו. בנוסף, במקרים בהם הפוליסה כוללת פרקי כיסוי הנערכים על בסיס תביעה, לא תהיה זכאי לפיצוי גם בגין מקרי ביטוח שאירעו טרם כניסת הביטול לתוקף (בכפוף לתנאי הפוליסה).
כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך חיתום מחודש, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. בנוסף, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח העסק שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעויות הביטול.

​אם החלטת שברצונך לבטל את פוליסת ביטוח העסק שלך, באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

הגשת בקשה on-line באמצעות התחברות לאזור המידע האישי באתר המעסיקים של הראל, כניסה לפוליסה אותה אתה מעוניין לבטל ומילוי טופס הביטול המקוון

באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול פוליסה ושליחתו אלינו:
בפקס, למספר: 03-7348855
בדואר אלקטרוני, לכתובת: bitulpolisatelementary@harel-ins.co.il

פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 03-9208040

  • ​בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין ותנאי הפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תישלח אליך הודעה על כך.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול. 
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.
  • בפוליסות הכוללות סעיף שעבוד או בפוליסות שבמסגרתן נחתם אישור ביטוח, תישלח הודעה על בקשתך לביטול לבעל השעבוד ו/או לגורם שקיבל את אישור הביטוח. הביטול יכנס לתוקף 30 ימים לאחר שנמסרה הודעה על ביטול הפוליסה לבעל השעבוד או למקבל האישור כאמור, או לאחר תקופה ארוכה יותר, ככל שהדבר נדרש על-פי תנאי השעבוד ו/או האישור.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באמצעות סוכן הביטוח שלך