>

​​​​​​באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת בריאות וסיעוד שלך ​באמצ​​עות האתר.

 להג​שת הבקשה באמצ​​עות האתר לחצו כאן.​​​​מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

פוליסת ביטוח הבריאות שברשותך מעניקה לך ולבני משפחתך מגוון רחב של כיסויים בתחום שירותי הבריאות. מידע מלא על פוליסת הביטוח והכיסויים שברשותך תוכל למצוא באזור המידע האישי​ שלך באתר הראל.

בקשה לביטול הפוליסה כולה תביא לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה. במקרה שבוטל כיסוי, לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע לאחר הביטול ולא תהיה זכאי לקבלת שיפוי או פיצוי כלשהו מכוח אותו כיסוי.

כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך מחודש של חיתום רפואי או אחר, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל לקבלתך לביטוח ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. כמו כן, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין מניין תקופת האכשרה וצבירתם של ערכי סילוק או ערכי פדיון ככל שיש כאלו בפוליסה.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח הבריאות שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעות הביטול.

 להג​שת הבקשה באמצ​​עות האתר לחצו כאן. הדרך המומלצת, הקלה והנוחה ללא צורך בהדפסה ומילוי ידני של טפסים.
להנחיות ביטול פוליסה באמצעות טופס ידני לח​צו כאן

בקשות ביטול באמצעות סוכן ביטוח או חברת ביטוח, בהתאם להוראות סעיף 8 לחוזר ביטוח צירוף לביטוח, יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרונית הייעודית:

cancellb@harel-ins.co.il​ 

  • בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין והפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תישלח לך הודעה על כך. עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.​

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך, בכל עת, באמצעות: