>

הראל מטריה ביטוחית  מיועדת לעמית המבוטח בקרן הפנסיה. במסגרת הפוליסה ניתן לרכוש כיסויים משלימים לכיסוי הנכות הניתן בקרן הפנסיה.​

 • פיצוי חודשי משלים במקרה של אובדן כושר עבודה, חלקי או מלא ​

 • שחרור מההפקדות לקרן הפנסיה (בכיסויים לתקופת אכשרה ולהגדרת עיסוק ספציפי) ושחרור מתשלום הפרמיה​

 • דמי הביטוח משתנים מדי שנה, בהתאם לתעריף המתאים לגיל המבוטח באותה עת ​

 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת הביטוח הראל מטריה ביטוחית מיועדת לעמית המבוטח בקרן הפנסיה.  במסגרת הפוליסה ניתן לרכוש כיסויים משלימים לכיסוי הנכות הניתן בקרן הפנסיה,

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת הביטוח הראל מטריה ביטוחית מעניקה לך, בהתאם לבחירתך ובכפוף לאישור החברה:

  • כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, על-פי הגדרת עיסוק ספציפי עבור עיסוקים שהוגדרו על-ידי החברה
  • כיסוי לתקופת אכשרה – תשלום פיצוי במקרה של דחיית תביעת נכות  על-ידי קרן הפנסיה בשל העובדה שמדובר במקרה ביטוח שהתרחש בתקופת האכשרה בקרן הפנסיה. לתשומת הלב, כי במקרה שבו חלפו 5 שנים ממועד הצטרפותך לקרן הפנסיה, כיסוי זה אינו רלוונטי עבורך. כמו כן, לידיעך, כיסוי זה לא ניתן לרכישה לבדו, אלא בנוסף לאחד מהכיסויים הנוספים המוצעים במסגרת המטריה הביטוחית
  • כיסוי לביטול קיזוז ביטוח לאומי על-ידי קרן הפנסיה – במקרה שבו קיזזה קרן הפנסיה את תגמולי הביטוח המשולמים לך על ידי המוסד לביטוח לאומי עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, ישולם לך פיצוי חודשי מהפוליסה בגובה הסכום אותו קיזזה קרן הפנסיה. בכל מקרה התשלום לא יעלה על 100% ולא יפחת מ- 30% מהפיצוי החודשי שנרכש בכיסוי זה. בקרות מקרה ביטוח על פי כיסוי זה, לא ישוחררו ההפקדות לקרן הפנסיה.

  הרחבות

  בנוסף לכיסויים שייבחרו מהאפשרויות המפורטות מעלה, באפשרותך לרכוש אחת או יותר מההרחבות הבאות. ההרחבות שייבחרו יחולו על כל הכיסויים שיירכשו במסגרת המטריה:

  • הרחבה לתשלום תגמולי ביטוח ושחרור מתשלומי הפרמיות וההפקדות עבור חלק מתקופת ההמתנה (פרנצ'יזה)- הרחבה זו מיועדת למי שמעוניין לקבל תגמולי ביטוח בעקבות אובדן כושר עבודה גם עבור חלק מתקופת ההמתנה. כלומר, מבוטח בפוליסת מטריה ביטוחית אשר רכש הרחבה זו ומצוי באובדן כושר עבודה, יקבל בחודש הרביעי פיצוי נוסף בגובה הפיצוי ששולם בגין החודש הרביעי וכך גם לגבי החודש החמישי. כמו כן, ישולמו ההפקדות לקרן הפנסיה והפרמיה לפוליסת המטריה בתקופת תשלום הפיצוי החודשי.
  • הרחבה לתשלום תוספת תוספת לפיצוי חודשי במקרה סיעוד- במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט וגם מצב סיעודי, תינתן תוספת לפיצוי החודשי בשיעור 33.33% משיעור הפיצוי החודשי שנרכש בפוליסת המטריה. סך הפיצוי החודשי שישולם לא יעלה על 100% מהשכר המבוטח. הרחבה זו לא ניתנת לרכישה בגין כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק ספציפי.
  • הגדלת תגמולי ביטוח בתקופת אובדן כושר עבודה (נכות מתפתחת)- הרחבה זו מיועדת למי שמעוניין לשמור על קצב מסוים של גידול בשכר בתקופת אובדן כושר עבודה. על פי הרחבה זו, במקרה של זכאות לקבלת תגמולי ביטוח בעקבות אובדן כושר עבודה, השכר המבוטח שעל פיו נקבע סכום הפיצוי החודשי יגדל בכל שנה, החל ממועד קרות מקרה הביטוח, ב- 1% או ב- 2% בהתאם לבחירת המבוטח.

  תנאי הצטרפות

  • ההצטרפות לפוליסת הביטוח אפשרית מגיל 18 עד גיל 60
  • תוקף הביטוח עד גיל פרישה (64 או 67)

  דמי הביטוח

  • הראל מטריה ביטוחית היא פוליסה במסלול פרמיה משתנה. דמי הביטוח משתנים מדי שנה בהתאם לתעריף המתאים לגיל המבוטח באותה עת.
  • הצמדה - דמי הביטוח וסכומי הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן.

  איך מצטרפים?

  באמצעות סוכן הביטוח שלך שיסייע לך לבחור את הפוליסה המתאימה ביותר עבורך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, באפשרותך לפנות לשירות לקוחות הראל. ניתן לרכוש את הפוליסה כביטוח יסודי או ככיסוי נוסף.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.


   

כלים נוספים