>

הראל אלטרנטיב CO-INVEST אשראי*

תמונה להמחשה לקרן הראל אלטרנטיב CO-INVEST אשראי

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הראל אלטרנטיב CO-INVEST אשראי
קרן להשקעות לא סחירות המתמחה בעיקר בהעמדת אשראי לנדל"ן, חברות פרטיות,  ובתשתיות מתחומים שונים, המשקיעה לצד הראל חברה לביטוח בע"מ. שיתוף הפעולה מאפשר ליהנות מהעוצמה, הגודל והיכולות המתקדמות של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים. עוצמה המאפשרת נגישות לעסקאות אטרקטיביות לצד מחקר, מעקב ובקרה, התמחות וניסיון רב בתחומים אלה בארץ ובעולם.

 • קבוצת הראל ביטוח ופיננסים​

  • משקיע מוסדי מהראשונים בתחום ההשקעות האלטרנטיביות
  • השקעות בתחום השראי הלא סחיר בשויי כ-35 מיליארד ש"ח (**)
  • מעל 15 שנה של ניסיון בהשקעות באשראי לא סחיר בארץ ובעולם
  • אגף השקעות ייעודי להשקעות באשראי לא סחיר
  • וועדת השקעות ייחודית הכוללת צוות בעל ניסיון של עשרות שנים​


  יתרונות השקעה לצד קבוצת הראל ביטוח

  •  CO-INVEST אמיתי! — אינטרס משותף. הראל ביטוח משקיעה בעצמה בכל עסקה בהיקפים גדולים ויוצרת הזדמנות למשקיעים נוספים לקחת חלק בהשקעות אלו.
  • ​  DEAL FLOW - כגוף מוסדי מוביל ובעל מוניטין עסקאות רבות מובאות לבחינה על ידי הצוות המקצועי (אנליזה, השקעות, בקרה)​.
  •  ייזום, ניתוח וסינון עסקאות - במקביל לקבלת הצעות, הצוות יוזם פניות להשתתפות בהשקעות אשראי לא סחיר  אטרקטיביות בארץ ובעולם.


  יתרונות השקעה באשראי לא סחיר

  • הקטנת תנודתיות בהשוואה למניות ואג"ח
  • מתאם נמוך להשקעות הסחירות
  • תזרים יציב וקבוע מריבית שוטפת בהשקעה בחוב, לרוב הלוואות בריבית משתנה.
  • תשואה עודפת על הפקדונות הבנקאיים
  •  פוטנציאל תשואה עודפת על הקיים בשוק הסחיר לאורך זמן.


  (*) השם המלא של הקרן: הראל אלטרנטיב CO-INVEST אשראי, שותפות מוגבלת. שותפות מוגבלת קיימנית בניהול השותף הכללי הראל אלטרנטיב קרנות השקעה בע"מ, בבעלות משותפת של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (50.1%) והראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ (49.9%). (**) נכון ל-31.12.21. 
  אמור בתיאור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד. הצעת ההשקעה בקרן למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים (כמפורט בסעיף 15 (א)א7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 . ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. השותף הכללי, כמו גם יועציו והפועלים מטעמו, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. עלון זה הינו סודי, ומועבר למשקיעים אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך בהתאם לסעיף 15 (א)א7 לחוק ניירות ערך ותקנותיו למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין להשתמש במידע הכלול בעלון זה לכל מטרה אחרת, לרבות, העברתו לרשותו של כל אדם אחר ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת מנהל הקרן ("המנהל"). עלון זה הוכן על-ידי המנהל ומכיל מידע נבחר בנוגע לקרן, לנכסיה המיועדים ולסוגי עסקאותיה ולכן אינו מתיימר להיות כוללני ומקיף. התחזיות הפיננסיות, לרבות הפעילות העתידית וההכנסות הצפויות המפורטות בעלון זה, ניתנות למטרת התייחסות כללית בלבד, והן מבוססות על הנחות מסוימות המתייחסות לכלל השוק, לתחרות ולגורמים נוספים שאינם בשליטת הקרן ולפיכך עשויים להיות כפופים לשינויים מהותיים. עלון זה כולל תרחישים כמותיים המיועדים להמחשה בלבד, וכולל תחזיות משוערות לגבי מידע עתידי המיועד להעניק הצגה כללית בלבד של אופי העסקאות ותוצאותיהן הפוטנציאליות. הקרן או המנהל או נושא משרה מטעמם, לרבות העובדים מטעמם, אינם מציגים כל מצג או לוקחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק או השלמות של תוכן עלון זה, ולא תתקיימנה כל התחייבות או מחויבות משפטית מסיבה זו והמידע המלא נכלל במסמכי הקרן. עלון זה אינו מתיימר להיות שלם ואינו מכיל בהכרח תיאורים מלאים של מסמכי הקרן או מהווה ניתוח משפטי של הוראות מסמכי הקרן או המסמכים הקשורים להשקעות הקרן. הקרן אינה מחויבת לעדכן עלון זה לאחר מועד הצגתו. על המשקיע לעיין בקפידה בכל המסמכים הרלוונטיים להשקעתו, ולהתייעץ עם היועצים המקצועיים שלו ככל שהדבר נדרש בטרם ההשקעה.

כלים נוספים

רוצים לדעת יותר על השקעות יצירתיות בהראל פיננסים אלטרנטיב?

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה