משיכת כספים מקופת גמל להשקעה

כעמית בקופת הגמל להשקעה של הראל, באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי החיסכון שנצברו בקופה שלך, בכפוף לתקנון, להוראות הדין ולפקודת מס הכנסה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספי החיסכון מקופת הגמל שלך.

button

משיכת כספים מקופת גמל להשקעה של עמית שנפטר על-ידי מוטב או יורש

כמוטב של עמית בקופת גמל להשקעה שנפטר, או כיורש של עמית שנפטר אך לא מינה מוטבים לחשבונו, באפשרותך לבצע משיכה של כספי העמית שנפטר, בהתאם לחלקך היחסי שנקבע בטופס מינוי המוטבים או בצוואה, ובמקרה שתימצא זכאי לכספים אלו. בטרם הגשת בקשת המשיכה, רצוי שתבדוק את זכאותך לכספים הצבורים על שם העמית שנפטר. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי למשוך כספים מקופת גמל להשקעה של עמית שנפטר.

button

למשיכת כספי קופת הגמל להשקעה שלכם בקלות ובמהירות

לחצו כאן