תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, החל מה- 15.2.2018

החל ב-15.2.18 על המעוניינים בחלוקת חיסכון פנסיוני לשלוח את בקשתם על גבי טופס מתאים-
לטופס יש לצרף פסיקתא מקורית (או נאמן למקור) מבית משפט עם הפרטים הבאים- מספרי פוליסות, שיעור להעברה, תקופת השיתוף, מועד הפירוד ופרטי בני הזוג.
את המסמכים יש לשלוח לכתובת- אגף לביטוח חיים, רח' אבא הלל 3 רמת גן.

הפניות יטופלו בלוחות הזמנים הקבועים בחוק ותשובה תישלח בדואר רשום, לשני בני הזוג או לבאי כוחם לפי הכתוב בפסיקתא'

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף