תשלום חד-פעמי מפוליסת ביטוח חיים פנסיוני

בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני כספי החיסכון שלך ניתנים למשיכה בהגיעך לגיל פרישה. באפשרותך למשוך את הכספים כסכום חד-פעמי באמצעות בקשה הגשת בקשה לתשלום חד-פעמי בתום תקופת הביטוח, כל זאת על-פי תקנות המס ותנאי הפוליסה.

button

משיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים פנסיוני

כמבוטח בפוליסה של הראל באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי הפיצויים ו/או כספי התגמולים שנצברו בפוליסה שלך, לאחר סיום עבודתך כשכיר אצל מעסיק מסוים, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה. היות וכספי הפיצויים וכספי התגמולים בפוליסה שלך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון שלך לפנסיה, ובנוסף יתכן והם יהיו חייבים במס על-פי תקנות מס הכנסה, חשוב כי תקרא מדריך זה ותתייעץ עם סוכן הביטוח שלך / היועץ הפנסיוני שלך בטרם משיכת הכספים.

button

בקשה לקצבה חודשית בביטוח חיים פנסיוני

כמבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני, באפשרותך לקבל קצבה חודשית בהגיעך לגיל פרישה. לרשותך עומדות מספר אפשרויות לקבלת הקצבה, כגון קצבה יסודית המשולמת למשך כל חייך, קצבה עם מספר מינימלי מובטח של קצבאות חודשיות לבחירתך, קצבה הכוללת רכיב תשלום לשאירים במקרה של פטירה, קצבה ללא רכיב תשלום לשאירים ועוד, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה שלך.

button