​מדריכי בקשות ושינויים בתחום ביטוח חיים פנסיוני יסייעו לך במידה ותרצה לעדכן את גובה שכרך, לשנות מסלול השקעה, לשנות פרטים אישיים ועוד.   

המדריכים כוללים הנחיות, הסברים וטפסים על מנת שתוכל לבצע את בקשתך בקלות וביעילות.

בקשת הלוואה מפוליסת ביטוח חיים פנסיוני

כמבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני של הראל, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה לכל מטרה, בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להלוואה כנגד פוליסת ביטוח חיים פנסיוני.

button

בקשה לסילוק פוליסת ביטוח חיים פנסיוני לעצמאים

במקרים בהם אינך מעוניין להמשיך ולהפקיד לתוכנית החיסכון לעצמאים שברשותך, באפשרותך להגיש בקשה לסילוק פוליסת ביטוח חיים פנסיוני לעצמאים. הבקשה מתבצעת באמצעות טופס בקשה לסילוק, שמהותו גם ביטול כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים עבורך בתוכנית ושמירת החיסכון הנצבר. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לסילוק פוליסת ביטוח חיים פנסיוני לעצמאים.

button

שינוי מסלול השקעה בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני

כמבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני מסוג פוליסת מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים של הראל (למעט פוליסות שהופקו בין השנים 1992-2003 (קרן י')), באפשרותך לבחור בין מגוון מסלולי השקעה עם שיעורי חשיפה שונים למניות, מסלולי השקעה סולידיים ללא חשיפה למניות ומסלולי השקעה עם חשיפה לשווקים מחוץ לישראל. בכל עת באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה שבחרת ואף לחלק את כספיך לעד חמישה מסלולי השקעה שונים. פעל בהתאם להנחיות במדריך זה לשינוי מסלול ההשקעה שלך.

button

שינוי מסלול השקעה בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני, שהופקה בין השנים 1992-2003 (קרן י')

כמבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני מסוג פוליסה לשכירים או פוליסת תגמולים לעצמאים, שהופקה בהראל בין השנים 1992-2003, באפשרותך לבחור מסלול השקעה אחד מבין שבעה מסלולים עבור כספי הפיצויים וכספי התגמולים שלך. באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה שבחרת בכל עת ובכך לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לך, בהתאם לצרכיך, לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לשינוי מסלול ההשקעה שלך.

button

ייפוי כוח לסוכן - ביטוח חיים פנסיוני

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח למקרה מוות ו/או נכות של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של סוכן הביטוח שלך לצורך קבלת מידע ברמת מבוטח בודד או עבור פוליסות הביטוח שברשותך או בחשבונך. ייפוי הכוח מתבצע באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו. המידע המבוקש יועבר לסוכן על פי הכתובת שתמסור בבקשתך.

button

קבלת הרשאה מתמשכת לבעל רישיון - ביטוח חיים פנסיוני

בהתאם לחוק הייעוץ הפנסיוני באפשרותך להסמיך בעל רישיון לביצוע פעולות בפוליסת החיסכון שברשותך, בכפוף לקבלת הסכמתך בכתב. הסמכה זו מתבצעת באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ייעודי, המעניק ליועץ הפנסיוני רישיון לקבלת מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורך בגוף מוסדי.

button

עדכון שכר בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני לשכירים

כמבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני לשכירים עליך לעדכן אותנו במקרה בו שכרך גדל על מנת שזכויותיך לא תיפגענה. עדכון השכר שלך יתבצע על ידי המעסיק שלך באמצעות הגשת טופס עדכון שכר, הכולל הצהרת בריאות מקוצרת, עליה תתבקש לחתום.

button

הפקת אישור מס בגין תשלום על ביטוח חיים פנסיוני

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח חיים פנסיוני של הראל, אתה מקבל אישור מס באמצעות דואר ישראל פעם בשנה. בנוסף, באפשרותך להפיק את אישור המס והדוחות התקופתיים באופן יזום באמצעות אתר הראל.

button

בקשה לייפוי כוח לבעל רישיון עבור עובדי המעסיק

​ככל, אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך שיסייע לך במילוי הבקשה וילווה אותך לאורך הטיפול בה. באפשרותך לפנות לשירות לקוחות הראל לקבלת סיוע נוסף במילוי הטופס.

button

בקשה לקבלת העתק פרטי פוליסה – ביטוח חיים פנסיוני

באפשרותך לקבל העתק הפוליסה שלך בהראל, הכוללת את הנתונים הבאים: דף פרטי הביטוח (נכון לביטוחים בתוקף בלבד וכולל פרטי מבוטחים בפוליסה), פרטי סוכן ודרכי יצירת קשר, פרטי התוכנית וסכומי תקרות התוכנית, פרמיות (עלות הביטוח למבוטח) ותנאים מיוחדים הקיימים בפוליסה. פעל בהתאם להנחיות במדריך זה לצורך קבלת העתק הפוליסה שלך בהראל.

button

עדכון אמצעי תשלום - ביטוח חיים פנסיוני

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח חיים פנסיוני לעצמאים, או כמעסיק בפוליסת ביטוח שכירים לעובדיך, באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום עבור פוליסת ביטוח חיים פנסיוני שברשותך בכל עת. ניתן לבצע את התשלום באמצעות הוראת קבע. כחלק מתהליך הבקשה, תתבקש למלא טופס עדכון אמצעי תשלום ולהעביר לטיפולנו.

button

מינוי מוטבים בפוליסות ביטוח חיים פנסיוני

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח חיים פנסיוני של הראל באפשרותך למנות או לעדכן את פרטי המוטבים בפוליסה שברשותך בכל עת באמצעות הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון מוטבים.

button

המשכיות פוליסת ביטוח חיים פנסיוני לאחר עזיבת עבודה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח חיים פנסיוני, באפשרותך לשמור על הזכויות הביטוחיות שלך ולהמשיך לצבור חסכונות בפוליסה שברשותך גם בעת עזיבתך את מקום העבודה שלך או בעת מעבר למקום עבודה חדש. כחלק מתהליך הגשת הבקשה, תתבקש למלא טופס ייעודי ולהעבירו אלינו.

button

בקשה לניוד כספים אל פוליסת ביטוח חיים פנסיוני

כבעל מוצר פנסיוני כלשהו, באפשרותך להעביר את יתרת החיסכון שלך לפוליסת ביטוח חיים פנסיוני בהראל. מאחר שלהליך הניוד יש השלכות עתידיות מהותיות על הכיסוי הביטוחי, נזילות הכספים, הרכב תיק ההשקעות ועוד, חשוב שתבחן היטב את האפשרויות העומדות בפניך טרם הגשת הבקשה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לניוד כספים אל פוליסת ביטוח חיים פנסיוני של הראל.

button

הפקדת סכום חד-פעמי בפוליסת הראל more לעצמאים

כמבוטח בפוליסת הראל More לעצמאים, באפשרותך להפקיד כספים עבור פוליסת ביטוח חיים פנסיוני שברשותך בכל עת.

button

עדכון פרטים אישיים

היכנס לאזור המידע האישי שלך בהראל ותוכל לשנות ולעדכן את פרטייך האישיים, כגון כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני בחשבונך בכל רגע שתבחר, בקלות ובמהירות.

לאזור המידע האישי 

ניוד פוליסות עם מקדמי קצבה מובטחים

בהתאם להוראות חוזר שיווק פוליסות חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים, מפרסמת הראל את טבלאות מקדמי הקצבה בפוליסות המשווקות החל משנת 2001. בתנאי פוליסות אלו קיימת התחייבות למקדמי קצבה עם הבטחת תוחלת חיים, על-פי תבנית שנקבעה על-ידי משרד האוצר.

טבלאות מקדמי הקצבה