>

​​​​כחוסך בתוכנית חיסכון והשקעה של הראל, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה לכל מטרה, בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל. 

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להלוואה כנגד פוליסת החיסכון וההשקעה שלך.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

כחוסך באחת מתוכניות החיסכון וההשקעה של הראל, באפשרותך להגיש בקשה להלוואה בסכום של עד 60% מערכי הפדיון ולא יותר מ- 1,500,000 ₪, נכון למועד הבקשה ובכפוף להסדר התחיקתי.

להלן עיקרי התנאים לקבלת הלוואה מהראל, והכל בכפוף לתנאי התוכנית ולהסכם ההלוואה: 

  • סכום הלוואה מינימלי בגין כל פוליסה: החל מ- 20,000 ₪.

  • משך ההלוואה: מ-12 ועד 84 חודשים אך לא יאוחר מתום תקופת הביטוח

  • הלוואה עם תקופת גרייס: משך ההלוואה 12 חודשים ועד 84 חודשים ותקופת הגרייס עד  12 חודשים.

  • הלוואת בלון: עד 48 חודשים אשר במהלכה לא ייגבה סכום כלשהו על חשבון הקרן ותשולם הריבית בלבד, ולאחר תם תקופת ההלוואה תוחזר הקרן בתשלום אחד.

לתשומת לבך, קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה ייקבעו בהתאם לנהליה הפנימיים של החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד.

באפשרותך להגיש את הבקשה לכל סוגי ההלוואות בהליך דיגיטלי אחד נוח ויעיל. כמו כן, תוכל לקבל אינדיקציה לזכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה on-line באזור המידע האישי שלך באתר הראל.

 לבדיקת זכאות on-line >