משיכת כספים מקרנות השתלמות לא נזילות - הוראת שעה קורונה

לאור המצב במשק והתפרצות נגיף הקורונה החדש, ביום 29 ליולי 2020 פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי אשר מדבר גם על משיכת כספים מקרנות השתלמות לא נזילות כהוראת שעה שתהיה בתוקף החל מ 10.8.2020 ועד 9.2.2021. אפשר למשוך כספים מקרנות השתלמות שאינן נזילות עד סכום כולל של 7,500 ש"ח בחודש ולמשך 6 חודשים בכפוף להוראות החוק ולחתימתה על הצהרות.

button

משיכת כספים מקרן השתלמות

כעמית באחת מקרנות ההשתלמות של הראל, באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי החיסכון שנצברו בקרן, בכפוף לוותק החיסכון בקרן, לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות שלך.

button

משיכת כספי נפטר מקרן השתלמות, על-ידי מוטב או יורש

כמוטב של עמית בקרן השתלמות שנפטר או כיורש של עמית שנפטר אשר לא מינה מוטבים לחשבונו, באפשרותך לבצע משיכה של כספי העמית שנפטר, ​במידה והנך זכאי לכספים אלו ובהתאם לחלקך היחסי שנקבע בטופס מינוי המוטבים או בצוואה. רצוי לבצע בדיקה של זכאותך לכספים הצבורים על שם העמית שנפטר בטרם הגשת בקשת המשיכה.

button

למשיכת כספי קרן ההשתלמות שלכם במהירות

לחצו כאן