משיכת כספים מקרן השתלמות

כעמית באחת מקרנות ההשתלמות של הראל, באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי החיסכון שנצברו בקרן, בכפוף לוותק החיסכון בקרן, לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות שלך.

button

משיכת כספי נפטר מקרן השתלמות, על-ידי מוטב או יורש

כמוטב של עמית בקרן השתלמות שנפטר או כיורש של עמית שנפטר אשר לא מינה מוטבים לחשבונו, באפשרותך לבצע משיכה של כספי העמית שנפטר, ​במידה והנך זכאי לכספים אלו ובהתאם לחלקך היחסי שנקבע בטופס מינוי המוטבים או בצוואה. רצוי לבצע בדיקה של זכאותך לכספים הצבורים על שם העמית שנפטר בטרם הגשת בקשת המשיכה.

button

למשיכת כספי קרן ההשתלמות שלך on-line

מתחילים כאן