>

​​​פוליסת אחריות מקצועית - רפואה משלימה ופרא רפואי מעניקה לבעלי מקצוע העוסקים ברפואה משלימה ו/או בעיסוק פרא-רפואי כיסוי בפני תביעות שתוגשנה נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.
כמו כן, הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה.​

 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של עוסק ברפואה משלימה ובעיסוק פרא רפואי​

 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', שני מעשי רשלנות רפואית, אחריות שילוחית ועוד ​

 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית ​

 • למי מיועדת הפוליסה?

  ​פוליסה זו מיועדת לבעלי מקצוע העוסקים בתחום הרפואה המשלימה ו/או הפרא-רפואי, החשופים לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מאפשרת לך לקבל החזר הוצאות חבות שעלולות לחול עליך בשל תביעה משפטית בגין הפרת חובה מקצועית שמקורה ברשלנות, בטעות או במחדל שנעשו על-ידך, על-ידי קודמך או על-ידי כל אדם שהועסק או מועסק על-ידך או על-ידי קודמך.  כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.
  פוליסת זו יכולה להירכש כמוצר עצמאי, אך על-מנת לקבל כיסוי מרבי מפני מבחר הסיכונים הקיימים לעסק שלך, אנו ממליצים לך לשלב ביטוח זה ככיסוי נוסף במסגרת פוליסה מקיפה לעסק שלך.

  הרחבות וכיסויים נוספים

  הפוליסה מעניקה לך הרחבות ומאפשרת לך לרכוש כיסויים נוספים:

  • הרחבה ל"מעשה השומרוני הטוב":
   כיסוי לפעולות שביצע המבוטח תוך מתן טיפול רפואי בזירת התרחשות של מצב חירום רפואי, תאונה או אסון, בעת שנכח במקום במקרה או כשנתן מענה לקריאת מצוקה.
  • הרחבה לשני מעשי רשלנות רפואית או יותר:
   פוליסה זו מורחבת לכיסוי פעולות שבוצעו תוך מתן טיפול ושעונות על אחד מהתנאים הבאים:
   א. הנובעות במישרין או בעקיפין מעילה דומה, משותפת או זהה, ו/או שאפשר לייחסן לעילה כזאת.
   ב. שהתרחשו במהלך הטיפול באותה מחלה או נזק גופני.
   במקרה כאמור, אם אי אפשר לקבוע מאילו מהמקרים נגרמה הרשלנות הרפואית, הרי המועד המוקדם ביותר יהיה תאריך הרשלנות.
  • כיסוי למזמין עבודה:
   פוליסה זו מורחבת לכיסוי אחריותו של מזמין העבודה בגין העבודה שאותה המבוטח מבצע בעבורו.
  • כיסוי לתקופת ביטוח מוארכת של 7 - שנים ERP:
   במקרה של ביטול הפוליסה או אי-חידושה, ובלבד שהעילה לביטולה או לאי-חידושה אינה ניסיון להונות את החברה, ו/או במקרה של אי-תשלום פרמיה, תכוסה חבות המבוטח, ללא תוספת פרמיה, לגבי תביעות שמקורן ברשלנות רפואית שבוצעה החל מהתאריך הרטרואקטיבי ועד לתום הפוליסה.
  • כיסוי להגנה מפני הליכים משפטיים:
    אפשרות להרחבת הכיסוי להגנה בפני הליכים פליליים / משמעתיים / מנהליים והגנה מפני תביעות לשון הרע כנגד המבוטח והפרה של הגנת הפרטיות על ידי המבוטח, על פי תנאי הפוליסה.
  • כיסוי לביטוח אחריות כלפי צד ג':
   גבול אחריות צד ג' במסגרת גבול האחריות לאחריות המקצועית.
  • כיסוי בגין סדנאות:
   הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח גם במקרים בהם מעביר סדנאות לעד 30 איש.
  • כיסוי אחריות ישירה:
   אפשרות להרחבת הכיסוי בפוליסה גם לאחריותם הישירה של עובדי המבוטח המטפלים ברפואה משלימה ו/או בעיסוק פרא-רפואי, עד שלושה מטפלים.
   ההרחבה מותנית בציון שמות המטפלים ברשימת הפוליסה לפני הפעלתם על-ידי המבוטח.
  • כיסוי אחריות שילוחית:
   אפשרות להרחבת הכיסוי בפוליסה גם לאחריותו השילוחית של המבוטח בגין הפעלת צוות מטפלים ברפואה משלימה ו/או בעיסוק פרא-רפואי ובאירועים, עד עשרה מטפלים מטעמו.
   ההרחבה מותנית בציון שמות המטפלים ברשימת הפוליסה לפני הפעלתם על-ידי המבוטח.

  איך מצטרפים?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.

   

   *אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסת אחריות מקצועית רפואה משלימה ופרא-רפואי עבורך. פוליסה זו כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים  אשר חלים על כל פרק בנפרד. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח

כלים נוספים