>

​​​פוליסת הביטוח אחריות מקצועית - רופאי שיניים מכסה את המבוטחים בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית. כמו כן, הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה.​

 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של רופא שיניים
 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', אחריות צולבת והגנה בפני הליכים פליליים / משמעתיים, הגנה על שמו הטוב של המבוטח והגנת הפרטיות
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  ​פוליסה זו מיועדת לרופאי שיניים, החשופים לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.
  הביטוח יכול לכלול גם את אחריות/ם המקצועית של סייע/ת לרופא השיניים ו/או שיננ/ית במסגרת עיסוקם כאמור אצל המבוטח, ואשר מועסקים על-ידו בתקופת הביטוח.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מאפשרת לך לקבל החזר הוצאות חבות שעלולות לחול עליך בשל תביעה משפטית בגין הפרת חובה מקצועית שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה שנעשו על-ידך, על-ידי קודמך או על-ידי כל אדם שהועסק או מועסק על-ידך או על-ידי קודמך.
  כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין הליכי תביעה אלו.
  פוליסת זו יכולה להירכש כמוצר עצמאי, אך על-מנת לקבל כיסוי מרבי מפני מבחר הסיכונים הקיימים לעסק שלך, אנו ממליצים לך לשלב ביטוח זה ככיסוי נוסף במסגרת פוליסה מקיפה לעסק שלך.

   הרחבות נוספות

  • הרחבה ל"מעשה השומרוני הטוב":
   כיסוי לפעולות שעשה המבוטח, תוך מתן טיפול רפואי בזירת התרחשות של מצב חירום רפואי, תאונה או אסון, שביצע המבוטח כאשר נכח במקום במקרה או כשנתן מענה לקריאת מצוקה.
  • אחריות צולבת:
   פוליסה זו תחול בנפרד על כל מבוטח יחיד, אך ורק בשמו של המבוטח היחיד ובאופן עצמאי מקיומו של מבוטח אחר.
  • הרחבה להגנה בפני הליכים פליליים / משמעתיים, הגנה על שמו הטוב של המבוטח והגנת הפרטיות:
   הפוליסה מורחבת לכיסוי הגנה בפני הליכים פליליים, משמעתיים, הגנה על שמו הטוב של המבוטח, תביעה כנגד המבוטח בעילה של הגנת הפרטיות, והליכים על-פי פקודת רופאי השיניים, כולל הליכים הנוגעים ליחסי עובד-מעסיק בקשר עם עבודתם.

  איך מצטרפים?

   באפשרותך לפנות לסוכן הביטוח שלך, כדי שייעץ לך בדבר הכיסויים המתאימים לך. 

כלים נוספים