>

​פוליסת ביטוח השקעות של רוכשי דירות מיועדת ליזמים המוכרים דירה שבנייתה טרם הושלמה, הנדרשים על-פי חוק להבטיח את כספם של רוכשי הדירות.

הפוליסה מבטיחה כי במקרה בו היזם לא יוכל לספק לרוכש את הזכויות בדירה שמכר לו, מסיבות המפורטות בחוק, הכספים ששילם הרוכש ליזם עבור הדירה יושבו לו.

 • הבטחת כספיהם של רוכשי​ דירות, בהתאם לקבוע בחוק המכר (דירות)

 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  הפוליסה להבטחת השקעות של רוכשי דירות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה 1974, מיועדת ליזמים המוכרים דירה שבנייתה טרם הושלמה, הנדרשים להבטיח את כספם של רוכשי הדירות, בהתאם לקבוע בחוק.

  המבוטח בפוליסה הוא היזם (מוכר הדירה) ורוכש הדירה נקבע בפוליסה כמוטב בלתי חוזר.

  עיקרי הפוליסה

  הפוליסה מבטיחה לרוכש הדירה כי במקרה שבו היזם (המוכר) לא יוכל לספק לו את הזכויות בדירה בהתאם לחוזה המכר שנחתם ביניהם, הוא יקבל את הסכום ששילם ליזם על חשבון מחיר הדירה.

  בפרויקט שבו כל חוזי המכר נחתמו לאחר ה-14.5.17, הפוליסה מבטיחה לרוכש הדירה את הסכום ששילם ליזם (המוכר) על חשבון מחיר הדירה, למעט רכיב המע"מ, המובטח על-ידי "הקרן" במשרד האוצר, כהגדרתה בחוק.

  הפוליסה ניתנת למימוש במקרים הבאים, כמפורט בחוק:

  • עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית
  • צו להקפאת הליכים שהוצא כנגד המוכר או בעל הקרקע
  • צו לקבלת נכסים שהוצא כנגד המוכר או בעל הקרקע
  • צו פירוק שהוצא כנגד המוכר או בעל הקרקע
  • צו למינוי כונס נכסים שהוצא כנגד המוכר או בעל הקרקע
  • נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את החזקה בדירה

כלים נוספים