>

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעניק הגנה לדירקטורים ולנושאי משרה מפני תביעות בגין מעשה שלא כדין אשר ארע או שנטען שארע במסגרת תפקידם בחברות ציבוריות, פרטיות, חברות לתועלת הציבורית ועוד.​

 • הגנה מפני תביעות אישיות כנגד דירקטורים או נושאי משרה בגין מעשה שלא כדין במסגרת תפקידם
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מיועדת לדירקטורים ולנושאי משרה המעוניינים בהגנה מפני תביעות אישיות בגין מעשה שלא כדין אשר ארע או שנטען שארע במסגרת תפקידם.
  יש לציין כי הפוליסה אינה מיודעת להגנה מפני תביעות שתוגשנה כנגד החברה עצמה כגוף משפטי, אלא מפני תביעות המוגשות באופן אישי כנגד דירקטורים ו/או נושאי משרה בגין מעשה שלא כדין שבוצע במסגרת תפקידם.

  עיקרי הפוליסה

  הפוליסה כוללת שיפוי של הדירקטורים ונושאי המשרה בגין נזק אשר נגרם כתוצאה מתביעה, וכן שיפוי של החברה בה הם עובדים, במקרה בו החברה רשאית ו/או נדרשת על-פי חוק לשפות את הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בגין נזק כאמור.
  הפוליסה הינה על בסיס מועד הגשת התביעה. קיימות פוליסות הנוקבות בתאריך רטרואקטיבי. כמו כן, יש לזכור כי מוחרגות תביעות או הליכים ידועים או תלויים ליום תחילת הביטוח.

   איך מצטרפים?

  ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים