>

​​​​​​פוליסת אחריות מקצועית לרופאים פרטיים מכסה את המבוטחים בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית. כמו כן, מכסה הפוליסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה:

 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של רופאים פרטיים
 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', שני מעשי רשלנות רפואית או יותר ותקופת ביטוח מוארכת
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת לרופאים פרטיים, החשופים לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מאפשרת לך לקבל החזר הוצאות חבות שעלולות לחול עליך בשל תביעה משפטית בגין הפרת חובה מקצועית שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה שנעשו על-ידך, על-ידי קודמך או על-ידי כל אדם שהועסק או מועסק על-ידך או על-ידי קודמך.
  כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.
  פוליסת זו יכולה להירכש כמוצר עצמאי, אך על-מנת לקבל כיסוי מרבי מפני מגוון הסיכונים הקיימים לעסק שלך, אנו ממליצים לך לשלב ביטוח זה ככיסוי נוסף במסגרת פוליסה מקיפה לעסק שלך.

  הרחבות נוספות

  • הרחבה ל"מעשה השומרוני הטוב":
   כיסוי לפעולות שביצע המבוטח, בכפוף לסייגים ולחריגים בפוליסה זו, תוך מתן טיפול רפואי בזירת התרחשות של מצב חירום רפואי, תאונה או אסון, כאשר נכח במקום במקרה או כשנתן מענה לקריאת מצוקה.
  • הרחבה לשני מעשי רשלנות רפואית או יותר:
   פוליסה זו מורחבת לכסות פעולות שבוצעו תוך מתן טיפול ואשר עונות על אחד מהתנאים הבאים:
   א. הנובעות במישרין או בעקיפין מעילה דומה, משותפת או זהה, ו/או שאפשר לייחסן לעילה כזאת.
   ב. שהתרחשו במהלך הטיפול באותה מחלה או נזק גופני.
   במקרה כאמור, אם אי אפשר לקבוע מאילו מהמקרים נגרמה הרשלנות הרפואית, הרי המועד המוקדם ביותר יהיה תאריך הרשלנות.
  • הרחבה לתקופת ביטוח מוארכת ​ERP:
   במקרה של ביטול הפוליסה או אי-חידושה, ובלבד שהעילה לביטולה או לאי-חידושה אינה ניסיון להונות את החברה, ו/או אי-תשלום פרמיה, תכוסה חבות המבוטח, ללא תוספת פרמיה, לגבי תביעות שמקורן ברשלנות רפואית שבוצעה החל מהתאריך הרטרואקטיבי ועד לתום הפוליסה.

  איך מצטרפים?

   באפשרותך לפנות לסוכן הביטוח שלך.

כלים נוספים