הקוד האתי של הראל

​הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ היא אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הציבוריות הגדולות בישראל. הראל מספקת פתרונות ביטוח ופיננסים ונחשבת לקבוצת הביטוח הראשונה בגודלה בישראל, עם ניסיון של למעלה מ-80 שנה בתחום הביטוח. הראל מקדמת  גישה עסקית המטמיעה שיקולים חברתיים, ערכיים וסביבתיים בניהול העסקי השוטף ויוצרת ערך מוסף לציבורים שונים הקשורים עימה, לרבות עובדים, מנהלים, לקוחות, ספקים, מתחרים, מבטחי משנה, סוכני ביטוח, רגולטורים ורשויות ממשלתיות.

מהות הקוד האתי

כללי אתיקה נהוגים מתוך החשיבות לקיומה של תרבות עסקית נאותה. תפקידו של הקוד האתי לשמש ככלי בעת קבלת החלטות ולסייע בבחירת דרך פעולה ראויה, תוך כדי הפעלת שיקול דעת המבוסס על התפיסה הערכית של הראל. על אף שהכללים והעקרונות העומדים בבסיס הקוד כבר נהוגים בידי עובדי הראל מזה זמן רב, ריכוזם וניסוחם במסמך זה נועד להבהיר את האמור בהם, במטרה לחזק את הקשר שבין הראל לציבורים שונים שעימם היא קשורה בפעילותה, ולבסס את יחסי האמון והיושרה ביניהם.

ערכים

ערכי "אש להבה" מהווים חלק אינטגרלי מהתרבות העסקית שלנו ומשמשים כמצפן בהתנהלותנו.

אמינות

אמינות ויושרה מהוות בסיס לכל התנהלותנו העסקית בהראל.

שירות

מתן מענה מהיר ואדיב ללקוח הפנימי והחיצוני, תוך זיהוי מדויק של צרכיו, מהווה נר לרגלינו.

לקוחות

לקוחות הם הבסיס לקיומנו ואנו עושים מאמץ מתמיד להבין את צרכיהם ולספק להם מענה הולם.

הון אנושי

העובדים הם המשאב היקר ביותר שלנו ולכן שימורם, קידומם והעצמתם נמצאים במקום גבוה בסדר העדיפויות שלנו. 

בית חם

הראל מהווה עבורנו בית חם ומקום לצמוח ולהתפתח בו.

הובלה

קידום מהלכים עסקיים חדשניים ויצירתיים ממקסם את היתרון היחסי שלנו בתנאי השוק המשתנים ומאפשר לנו להמשיך להיות קבוצה מובילה בתחום הביטוח והפיננסים.

ציבורים עיקריים הקשורים בפעילותה של הראל

1. עובדים

כבוד ושוויון

 • אנו פועלים באדיבות ונותנים כבוד הדדי זה לזה. אנו מכבדים את הפרטיות של חברינו לעבודה, לקוחותינו וספקינו ומתייחסים לכולם בצורה שוויונית והוגנת.
 • אנו שומרים על סביבת עבודה נעימה ומכבדת, נטולת אלימות, הטרדה, התעללות או התעמרות מכל סוג שהוא. אנו מקפידים לשמור על הוראות החוק למניעת הטרדה מינית.
 • אנו מקדמים תרבות שיחה ודיון נאותה מתוך הבנה כי היא תנאי בסיסי לפעילותנו.
 • אנו מקפידים על שפה מכבדת, אדיבה ומקצועית, ונמנעים משימוש בלשון פוגענית ושלילית כלפי עובדי החברה, לקוחות, ספקים או כל גורם אחר, לרבות ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות.
 • אנו מאמינים כי עלינו להקפיד על הופעה ייצוגית מכובדת בהתאם לתפקיד, כחלק מהמקצועיות שלנו ומהשירות אותו אנו מעניקים.

שימוש בנכסי חברה

 • אנו מחויבים למלא אחר כל הוראות החוק, נהלי החברה והוראות הממונים עלינו בהקשר של התנהגות, שיטות עבודה וסדרי עדיפויות בעבודה.
 • אנו מקפידים להשתמש בנכסי הראל אך ורק לצרכי העבודה ולמטרותיה (אלא אם כן הותר אחרת בהסכם ההעסקה) ובאופן שאינו חורג מהחוק ומהנהלים שקבעה הראל.
 • אנו נמנעים מביצוע פעילות שאינה קשורה בעבודתנו בזמן שעות העבודה, לרבות גלישה באינטרנט, הפצת מסרים פוליטיים או שימוש בנכסי החברה לצרכים פרטיים.
 • אנו עושים מאמץ לתכנן את מהלכנו מראש ולפעול בצורה יעילה וחסכונית, מתוך הבנה כי לרשלנות ולבזבוז יש השפעה ישירה על פעילות הראל.
 • אנו מחויבים לדווח על כל מקרה המעורר חשד להונאה או לגניבה על מנת שהראל תוכל לנקוט בפעולות הדרושות לטיפול בכך. 

התנהלות עסקית הוגנת

 • אנו פועלים ביושר ובהוגנות כלפי הציבורים השונים הקשורים בפעילות החברה (כגון: לקוחות, בעלי מניות, בעלי אג"ח, לווים וכו') ומכבדים את זכויותיהם.
 • אנו שומרים בדבקות על יחסים של אמון הדדי בינינו ובין הראל.
 • אנו מגנים כל התנהלות עסקית הנעשית באמצעות מניפולציה, הסתרה, שימוש לרעה במידע חסוי, פירוש מוטעה של עובדות מהותיות או כל התנהלות בלתי הוגנת אחרת.

מקצועיות

 • אנו מחויבים לפעול בכל נושא ועניין על פי אמות מידה מקצועיות ולשאוף לביצוע מיטבי של משימותינו, תוך לקיחת אחריות מלאה על פעולותינו.
 • בכל התייחסות או תגובה ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות, אנו לא מציינים את המשרה והתפקיד שלנו בחברה ומדגישים כי הדברים הינם בשם עצמנו ואינם מייצגים את עמדת החברה.
 • אם מופנות אלינו שאלות, לרבות ברשת האינטרנט וברשתות חברתיות, לגבי פעילות החברה, אנו מפנים אותן אל הגורמים המוסמכים בחברה ו/או לאתר החברה, לשם קבלת מענה רשמי לנושאים אלה.
 • אנו פועלים לתרום להשגת יעדי הראל ולקידום החברה בכל הזדמנות שניתן לעשות כן באופן חוקי ואתי.
 • בכל מקרה של ספק לגבי בחירת דרך הפעולה הראויה במסגרת מילוי תפקידנו בהראל, עלינו להיוועץ עם הממונים עלינו או עם גורם מקצועי אחר בהראל הנוגע לעניין.

סודיות

 • אנו מקפידים על הגנה על המידע העסקי והאישי אשר בבעלות הראל, על שימוש זהיר ונאות בו בהתאם למטרות לשמן נמסר ובהתאם להוראות הדין וממלאים אחר הוראות החברה בעניין אבטחת מידע כגון שמירה והשמדה של מסמכים והפחתת איומי סייבר.
 • אנו לא מפרסמים, לרבות ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות, תכנים סודיים, חסויים או רגישים לגבי החברה, לקוחותיה, ספקיה או עובדיה, וכן כל תוכן סודי, חסוי או רגיש אחר המצוי במערכות המידע ומאגרי החברה.
 • אנו מודעים לכך ששמירה על פרטיות לקוחותינו חיונית להראל, הן מפאת חובתנו על פי דין והן מתוקף יחסי האמון הקיימים בינינו ובין לקוחותינו. לכן אנו מחויבים להימנע ממסירת מידע על לקוחותינו לכל גורם נוסף מבלי שניתנה לכך הרשאה מהגורם הממונה הרלבנטי.

טוהר מידות

 • אנו מייחסים חשיבות לטוהר מידות בפעולותינו ובכלל זה למניעת שוחד, הונאות, שחיתות ומשוא פנים, מחויבים להילחם בכל פעילות המערבת שחיתות, לציית לכלל החוקים הנוגעים למניעת שחיתות, מחויבים להדריך ולרענן את עובדי ומנהלי החברה בנושא טוהר המידות ומקיימים תוכנית הדרכה לעובדים ולדירקטורים בנושאים אלו. אנו נמנעים מלתת מתנות וטובות הנאה לגורם כלשהו הנמצא אתנו בקשרי עבודה או לקבל ממנו מתנות בתמורה לעבודתנו או בקשר עם עבודתנו, במטרה לקדם את עסקי הקבוצה או את רווחתנו האישית, למעט מתנות סמליות מקובלות בהתאם לנהלי הקבוצה.
 • בכל מקרה בו קיים ספק באשר לקבלת המתנה, אנו מחויבים להתייעץ עם הממונים עלינו או עם הממונה על הקוד האתי.
 • אנו נמנעים מלעשות שימוש במשרתנו לצרכי קידום מטרות אישיות או יצירת רווח אישי (לרבות רווח לקרוב) באופן בלתי הולם.
  הנהלת החברה אוסרת על כל שוחד ומעשה שחיתות, לרבות ביצוע תשלומי זירוז, ופועלת למניעת מקרים של שחיתות.

שימוש במידע פנים

 • אנו מקפידים לעמוד בדרישות הוראות החוק ונהלי הראל האוסרים על השימוש במידע פנים ושומרים על סודיות בכל עניין של הראל שאינו ידוע לציבור.
 • אנו מחויבים לדווח לממונים עלינו על כל מידע מהותי המגיע לידינו ואשר משפיע או עלול להשפיע על הדיווחים הציבוריים בהם חבה הראל.

ניגוד עניינים

 • אנו פועלים למנוע מצבים שבהם עלולים להיווצר ניגודי עניינים בין האינטרסים האישיים שלנו לבין האינטרסים של הראל. כחלק מפעולותינו אלה אנו מקפידים כי במהלך עבודתנו בקבוצה, נימנע מלעבוד עבור מתחרה, לקוח, או ספק שלנו, לרבות כיועצים או כחברי דירקטוריון, וזאת אלא אם אושר הדבר על ידי הגורמים המוסמכים בחברה.
 • אנו נמנעים מניהול קשרים מסחריים פרטיים עם גורמים עסקיים עימם אנו קשורים במסגרת העבודה1.
 • אנו מחויבים לגלות כל ענין אישי שיש לנו בעסק או בפעולה של הראל. היה וביצוע עסקה או פעולה של הראל עשוי להוביל לרווח אישי לנו או לבני משפחתנו, אנו מחויבים להימנע מלקבל את ההחלטה בפעולה או בעסקה ולהציג את הנושא לממונה עלינו. 

2. מנהלים

 • אנו מחויבים בשמירת הסודיות של כל מידע הקשור לענייניה העסקיים של הראל, וזאת הן במהלך שיחה, והן בכתב ובאופן אלקטרוני באמצעות רשת האינטרנט והרשתות החברתיות.
 • אנו שואפים להוות דוגמא אישית להתנהגות מוסרית ואתית. 
 •  אנו מחויבים לחתור למצוינות ולפעול בהתאם לסטנדרטים מקצועיים גבוהים.
 • אנו מטפחים תרבות ארגונית בה אנו מובילים את עובדינו לשיתוף פעולה ומובילות, המסייעים לחיזוקה של הראל כקבוצה מובילה בתחום הביטוח והפיננסים.
 • אנו פועלים לתגמל את העובדים ולקדמם על פי הערכת תרומתם האישית, תפקידם ובהתאם לאפשרויות העומדות בפני החברה באותה עת. 
 •  אנו משקיעים משאבים בפיתוח המקצועי של עובדינו, בהעצמתם ובהקניית הכלים והמיומנויות הדרושים להצלחתם.
 • אנו פועלים בגמישות ובאדפטיביות הנדרשות בעולם העבודה המשתנה. כחלק מכך, אנו מתאימים את צורת וסביבת העבודה ודואגים להעניק לעובדינו כלים ותנאים הנדרשים להם כדי לבצע את עבודתם.  
 • אנו מחויבים לפעול בצורה שוויונית ולא להפלות על בסיס גזע, גיל, מגדר, צבע, נטייה מינית, אתניות, נכות, דת, קשר פוליטי, או מצב משפחתי, בתהליכי גיוס, מיון וקידום עובדים וכן ביחס לתנאי העסקה ונהלי עבודה כגון: תגמולים, גישה להכשרה, שיבוץ למשימות, שכר, הטבות, משמעת, הפסקת עבודה ופרישה לגמלאות.
 • אנו פועלים על מנת להבטיח לעובדינו סביבת עבודה נעימה ונטולת הטרדה, כפייה, התעמרות או התעללות מכל סוג שהוא. אנו מקפידים להטמיע בחברה את הנחיות החוק למניעת הטרדה מינית. 
 • אנו מאמינים בתקשורת פתוחה ודיאלוג עם עובדינו ולכן מקדמים מדיניות של "דלת פתוחה" ונכונות לשמוע הערות או הצעות לשיפור מכל עובד.
 •  אנו שומרים על יחסים טובים עם עובדינו המבוססים על הוגנות וכבוד לאורך כל תקופת העסקתם ולאחריה.
 • אנו מחויבים לערוך פעולות מניעה על מנת להפחית את הסיכונים הקיימים לבטיחותם ולבריאותם של עובדינו.
 • אנו נמנעים מלקבל טובות הנאה ומלנצל את מעמדנו לרעה כלפי הכפופים לנו.
 • אנו פועלים למניעת מקרים של מעילה או הונאה על ידי עובדים, מנהלים, ספקים, סוכנים ויועצים.
 • אנו נמנעים מלתת הוראות לעובדים שאינם בכפיפות ישירה אלינו ודואגים להפנות למנהל הרלבנטי בקשות המיוחסות לעובדים שאינם תחת כפיפותנו.
 •  האמור לעיל, הינו בנוסף לכללים המפורטים לגבי כלל העובדים ובלי לגרוע מהוראות כל דין.

3. לקוחות

 •  אנו פועלים בהגינות ובאמינות מול הלקוחות הן בשלב השיווק והמו"מ, והן בכל שלבי מתן השירות. 
 • אנו מגלים ללקוחותינו את המידע הדרוש להם לצורך קבלת החלטות בצורה ברורה, מדויקת, שלמה ועדכנית.
 •  אנו נמנעים מלהתחייב בשם הראל כלפי לקוחות באופן שאינו תואם להרשאות ולזכויות החתימה בחברה.

4. ספקים

 • אנו רואים בספקים שותפים מלאים להצלחתנו ודואגים למלא את התחייבויותינו כלפיהם בצורה מלאה.
 • אנו נוהגים בספקים בהוגנות ומעניקים להם את התנאים הדרושים לצורך עמידה במשימותיהם.
 • אנו פועלים מול הספקים בהסכמי ההתקשרות עמם באופן שבו הם נדרשים לשמור על דיני העבודה ולשאת בכל החובות המוטלות עליהם על פי דין כלפי עובדיהם, לרבות היעדר אפליה, שוויון בהעסקה ושמירת בטיחותם של העובדים, וכן איסור על ביצוע עבירות, ביצוע השירותים בתום לב תוך הימנעות מקבלת טובות הנאה כלשהן  ופעילות בהתאם לעקרונות אחריות תאגידית, וזאת ככל שרלוונטי

5. מתחרים

 • אנו נוהגים ביושר ובהוגנות בסביבה התחרותית שבה אנו פועלים.
 • אנו מאמינים כי היתרון התחרותי שלנו טמון באיכות הביצועים שלנו ובהתנהלות האתית של עובדינו. 
 • אנו נמנעים מלשתף מתחרים בפרטים עסקיים הפוגעים בתחרות החופשית או הקשורים למכירות, ללקוחות, למחירים או לאזורים.
 • אנו מחויבים לכך שכל פרסומינו לגבי פעילות הראל, לרבות פרסום השוואתי לגופים אחרים, יתבצעו בצורה אמינה, מדויקת והוגנת ובהתאם לחוק.

6. מבטחי משנה

 •  אנו מחויבים לשיתוף פעולה ארוך טווח עם מבטחי המשנה ורואים בהם מרכיב חיוני בפעילותנו העסקית.
 • אנו פועלים בשקיפות, בהוגנות ובכבוד מול מבטחי המשנה ומבססים את קשרינו עמם על מקצועיות ועמידה הדדית בהתחייבויות.

7. סוכני ביטוח

 • אנו רואים בסוכני הביטוח העובדים עמנו שותפים עסקיים אמיתיים ופועלים יחד לקידום הצלחתה של הראל. לכן אנו שואפים להעניק לסוכנים שירות איכותי, מקצועי, זמין ובמגוון ערוצים.
 • אנו משקיעים משאבים בשיפור מקצועיות הסוכנים ובמתן מענה לצרכיהם על מנת לסייע להם לתת שירות מצוין ואדיב ללקוחות. 
 • אנו עומדים בהתחייבויותינו כלפי הסוכנים ונוהגים עמם בהגינות, בגמישות ובשקיפות. 

8. משקיעים ומחזיקי אג"ח

 • אנו מחויבים לפעול לטובת הקבוצה ולטובת המשקיעים בה בהתאם לחובות האמון והזהירות המוטלות עלינו.
 • אנו פועלים בשקיפות ובאחריות ומחויבים כלפי המשקיעים למדיניות של גילוי נאות.
 • אנו עושים מאמצים על מנת לוודא קיומו של ממשל תאגידי תקין בתאגידים בהם מבצעות חברות הקבוצה השקעות, הן עבור תיקי הנוסטרו שלהן והן עבור הלקוחות.
 • אנו מבצעים מעקב ומיפוי סיכונים של ההשקעות.

9. רגולציה

 • אנו מקפידים לפעול תוך שמירה על כל הוראות החוק, וציות להנחיות הרגולטורים והרשויות הממשלתיות.
 • אנו מחויבים לרישום מדויק ואמין בספרי הראל על פי המתחייב בחוק.
 • אנו מחויבים להגיש דו"חות ומסמכים לרשויות המדינה באופן מלא, מדויק ובמועדים שנקבעו לכך, והכל בהתאם לדין.
 • אנו מחויבים להביא לידיעת הממונים עלינו כל מידע אשר הגיע לידינו ואשר עלול להשפיע על הדיווחים של הראל לרשות לניירות ערך, לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון וכן לרשויות ורגולטורים אחרים.
 • אנו מקפידים כי כל מידע הנוגע לעסקי הראל יינתן רק על ידי העובדים המוסמכים למטרה זו ויופץ לציבור באמצעות אגף הדוברות של הראל בלבד.

10. סביבה

 •  אנו מחויבים להתנהגות מקיימת, לראיית העתיד ולשמירה על האינטרסים של הדורות הבאים, בהקשר הסביבתי.
 • אנו מגלים אחריות סביבתית בכל פעילותנו ושואפים לצמצם את ההשפעה הסביבתית השלילית שלנו, בין היתר באמצעות מחויבותנו להתייעלות אנרגטית וצמצום צריכת החשמל, להגדלת היקפי המחזור ולמדידה ומעקב אחר טביעת הרגל הפחמנית של הראל.
 • אנו עושים מאמץ לנהל את המשאבים הלוגיסטיים של הראל ואת השפעת פעילות הראל על הסביבה באופן שיאפשר לנו להשתפר מדי שנה.
 • אנו עושים מאמץ לעבוד עם ספקים העומדים בקריטריונים ישימים של בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה.
 • אנו שואפים להביא לידי ביטוי את מחויבותנו הסביבתית בתהליכי פיתוח מוצרים שיעודדו התנהגות ידידותית של ציבור מבוטחינו.

11. קהילה

 • אנו ערים לחשיבותה של האחריות החברתית ורואים עצמנו מחויבים לתרום ממשאבי הראל לחברה ולקהילה ממנה אנו שואבים את כוחנו. 
 •  כחלק מתפיסת האחריות החברתית בחרנו להקים שותפויות ארוכות טווח עם ארגוני התנדבות.
 • אנו רואים חשיבות גדולה ברתימת עובדינו למעורבות הקהילתית של הראל ולקידום מטרות חברתיות ראויות.


דיווח על התנהגות לא חוקית או לא אתית

 • הממונה על הקוד האתי מטעם הראל היא עו"ד אפרת אולברג.
 • הממונה עומדת לרשות עובדי הראל בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי. כתובת דוא"ל לפניות: eolberggertel@harel-ins.co.il או באמצעות תיבת הפניות הממוקמת ליד משרדה.
 • עובדי הראל מחויבים לדווח לממונה על הקוד האתי על כל מקרה בו קיים לדעתם חשש להפרת הוראות כל דין או הוראות הקוד האתי על ידי מי מעובדי הראל.
 • במקרה של ספק לגבי סוגיה אתית הנוגעת לעבודה בהראל, מחויבים עובדי הראל להתייעץ עם הממונים, המנהלים, היועץ המשפטי, או כל גורם אחר בעל סמכות בקבוצה.
 • דיווח על חשד למעילה או הונאה של עובד, סוכן או אדם אחר הקשור לחברה ייעשה למנהלת הסיכונים של החברה (כתובת דוא"ל: advai@harel-ins.co.il) או ליועץ המשפטי של החברה (כתובת דוא"ל: giladsh@harel-ins.co.il​).
 • דיווח על הפרות של הוראות הרגולציה, ייעשה בהתאם להוראות תכניות האכיפה השונות הקיימות בחברה, הזמינות לצפיה בפורטל הארגוני.
 • הראל דואגת לטפל בדיווחים כאמור בחשאיות מרבית תוך הגנה על העובד המדווח מכל התנכלות או פגיעה, כנדרש על פי חוק. יחד עם זאת, המדווח דיווח כוזב ביודעין (למשל מתוך מטרה לפגוע בעובד אחר) יהיה כפוף לסנקציות משמעתיות חמורות מצד הראל.
 • הראל מאפשרת לעובדיה לדווח על מעילות או הונאות שבוצעו על-ידי עובדים, מנהלים, סוכנים, ספקים, מבוטחים, לקוחות או גורמים אחרים גם בצורה אנונימית באמצעות תיבת פניות שממוקמת בסמוך למשרדה של מנהלת הסיכונים של החברה. יש לצרף לדיווח מסמכים או ראיות רלבנטיות אחרות, על מנת שניתן יהיה, ככל שהדבר יידרש, לבדוק את הדיווח ולאמתו.
 • הראל אוכפת את הכללים המופיעים בקוד האתי וכנגד המפרים נוקטת היא בהליכים הרלבנטיים להפרת משמעת, בהתאם לנהלי הקבוצה. 

תחולה

 •  הראל פועלת על פי הוראות הדין השונות, ובכללן הוראות החוק, הנהלים והכללים אליהם מחויבת קבוצת הראל במסגרת פעילותה במגזר הביטוח והפיננסים.

 • הקוד האתי נועד להוות מורה דרך ומצפן לאותם מקרים, אשר בהם אין בהוראות הדין או בנהלי הראל כדי לתת מענה, ומתבקשת הפעלת שיקול דעת באשר לאופן הפעולה הנדרש. הקוד לא נועד להחליף את הוראות הדין ו/או הנחיות הרגולציה ו/או נהלי הקבוצה החלות על עובדי הראל ואין בו כדי לגרוע מהם. הקוד האתי לא יהווה מקור פרשני להוראות כאמור ולפיכך אין בו כדי להפחית או לפטור את עובדי הראל מהחובה לעמוד בכל הוראות הדין ו/או נהלי הראל הרלבנטיים.

 • הקוד האתי משקף את ה"אני מאמין" של הראל בכל הקשור לערכים ולנורמות התנהגות ראויים. הראל רואה בקוד האתי נדבך ערכי נוסף להוראות הדין ובכל מקרה של סתירה בין הדברים, גוברים הוראות הדין ונהלי הראל על האמור בקוד האתי. 

 • הקוד האתי אינו ממצה את מכלול הפעילויות והנושאים הנוגעים לאתיקה בהתנהלות העסקית של הקבוצה, אלא מתמקד בנושאים מסוימים שאת ההיבטים האתיים הרלבנטיים הנוגעים להם בחרה הראל להדגיש.


  1אין באמור כדי למנוע קיום קשרים מסחריים לא מהותיים, שהינם חלק ממהלך העסקים הרגיל ושאינם עולים כדי ניגוד עניינים


כלים נוספים