>

​בעמוד שלפניכם תוכלו למצוא הנחיות והבהרות בנושא זכויות וכיסויים ביטוחיים בקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וכן בביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה. המידע עשוי לסייע לכם במידת הצורך בהתמודדות עם מצבים שונים שנוצרו כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל. כיסוי למקרה של נכות​

קרנות פנסיה 

עמיתים עם כיסוי ביטוחי פעיל בקרן פנסיה, שארע להם מצב של אובדן כושר עבודה - לרבות כתוצאה מתאונת עבודה, פעילות מבצעית, פעולות איבה ועוד, יכולים להגיש תביעת נכות לקרן הפנסיה. טרם הגשת התביעה, חשוב לאסוף כל תיעוד רפואי, הכולל סיכומים, חוות דעת, אישורים, בדיקות וכו'. 

הכיסוי בקרן הפנסיה חל גם במקרה של פגיעה כתוצאה מפעולות איבה, טרור או מלחמה או מפעילות מבצעית. אלא שבמקרה זה, קיים מנגנון קיזוז מול התשלומים או הקצבאות המשולמים מגורם ממשלתי כלשהו. להלן פירוט לעניין אופן הקיזוז במקרים אלו: 


קרנות פנסיה חדשות: הראל פנסיה והראל פנסיה כללית

נכה בקרן הפנסיה מוגדר, בין היתר, כמי שאיבד את כושרו לעבוד לתקופה של 90 ימים לפחות ובשיעור נכות של מעל 25%, בהתאם לקביעת הגורם הרפואי בקרן. 
קצבת הנכות בקרן הפנסיה תחושב כדלקמן: 
שיעור הכיסוי לנכות בקרן (כיסוי מקסימלי של 75% מהשכר) X השכר הקובע בקרן X שיעור הנכות שאושר על ידי הגורם הרפואי בקרן. 

קצבת המינימום שתשולם מקרן הפנסיה תהא לכל הפחות 25% מהשכר הקובע בקרן, ולכל היותר תשולם פנסיית הנכות המלאה מהקרן. הקרן תקזז מקצבת הנכות שחושבה את התשלום המשולם מגורם אחר בהתאם לשכר הקובע בקרן. הנוסחה המלאה לאופן הקיזוז מפורטת בתקנון הקרן.  


קרנות פנסיה ותיקות – עתידית קופת פנסיה וקרן פנסיה ה.ע.ל:

בקרנות אלו קיים מנגנון קיזוז מלא מפנסיית הנכות בקרן, של קצבה או תשלום המשולמים בגין הנכות ממקור אחר.


הגשת תביעה מקרן הפנסיה:

לצורך תביעת נכות מקרן הפנסיה, עליכם לרכז ולהעביר את מסמכי תביעת הנכות, לרבות כל המסמכים הנלווים וכן אסמכתאות לעניין תשלום קצבאות או תשלומים ממקור אחר לקרן הפנסיה בה הנכם מבוטחים, לטובת בחינתה וחישוב סופי של קצבת הנכות לה תהיו זכאים.   

לצורך הגשת תביעת נכות בקרנות הפנסיה החדשות יש להיכנס לאזור האישי​ באתר, למלא בהתאם להנחיות את המסמכים הדרושים ולצרף את האסמכתאות הנדרשות. בקרנות הפנסיה הוותיקות יש להגיש את התביעה באמצעות מילוי טפסים מתאימים בקישורים הבאים:

קרן פנסיה ותיקה ה.ע.ל
קרן פנסיה ותיקה עתידית


כיסוי אובדן כושר עבודה

פוליסת אבדן כושר עבודה נותנת כיסוי למבוטח במקרה שאיבד את כושרו לעבוד.  להלן תנאי הכיסוי הניתן, בהתאם למועד פתיחת הפוליסה.

בפוליסות אובדן כושר עבודה שהופקו לאחר 10/2017 – "הראל לעתיד חדש"
קיימים שני חריגים שאינם כלולים בכיסוי בפוליסה:

  1. פגיעה מנשק לא קונבנציונלי (גרעיני, כימי או ביולוגי), או מטילים קונבנציונליים. 
  2. פיצוי חודשי לו זכאים המבוטחים מגורם ממשלתי (מחוק הביטוח הלאומי, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק הנכים, חוק המשטרה, חוק שירות בתי סוהר) עקב מלחמה או פעולת טרור שנמשכו מעל 48 שעות רצופות, וסכום הפיצוי גבוה מסכום הפיצוי החודשי בפוליסה. 

ככל שסכום הפיצוי החודשי שנרכש בפוליסה גבוה מהפיצוי החודשי שמשולם מגורם ממשלתי, ישולם פיצוי בקיזוז התשלום אשר משולם מהגורם הממשלתי. הפיצוי הכולל לא יפחת מ-100% מממוצע השכר מכלל מקורות ההכנסה, ולא יפחת מ-30% מסך הפיצוי החודשי שנרכש במקרה של נכות מלאה, ובמקרה של נכות חלקית מן החלק היחסי בהתאם.

בפוליסות שהופקו לפני 10/2017 

מאחר שישנם כיסויים רבים ואין הגדרה אחידה לחריגים, כל מקרה ייבדק לגופו בהתאם למוצר אותו רכש המבוטח.

לצורך הגשת תביעת אובדן כושר עבודה בפוליסת אכ"ע יש להיכנס לאזור האישי, למלא בהתאם להנחיות את המסמכים הדרושים ולצרף את האסמכתאות הנדרשות.


קצבת שאירים מכספי עמיתים שנפטרו


קרן פנסיה חדשה

במקרה של פטירת עמיתים בקרן הפנסיה, תיבחן תחילה זכאותם של השאירים לקבלת קצבת שאירים. קצבת השאירים הכוללת של עמיתים מבוטחים בקרן הפנסיה תחושב בהתאם לשכר הקובע בקרן ולשיעור הכיסוי למקרה פטירה שבוטח בקרן. שאירים בקרן הפנסיה הינם בן או בת זוג נשואים או ידועים בציבור, ילדים עד גיל 21, ילד עם מוגבלות והורים נתמכים, וכל זאת בהתאם להגדרתם בתקנון הקרן.  

הזכאות לתשלום קצבאות השאירים תיבחן בהתאם לתקנון הקרן במועד הפטירה ובכל מקרה, סך קצבאות השאירים לא יעלו על קצבת השאירים הכוללת. אם לא קיימת זכאות לקצבת שאירי מבוטח, תחושב קצבת השאירים בהתאם ליתרה בקרן.

השאירים של עמיתים מבוטחים שוויתרו על כיסוי ביטוחי לשאירים ונישאו או שנולד להם ילד במהלך 90 הימים לפני פטירתם, יהיו זכאים לפנסיית שאירים מהקרן. אם פטירת העמיתים במצב כזה ארעה לאחר 90 ימים ולא הודיעו על כך לקרן, שאיריהם יהיו זכאים לפנסיית שאירים שתחושב על בסיס היתרה בקרן. 


קרן פנסיה ותיקה – עתידית קופת פנסיה

במקרה בו קיימת זכאות לתשלום קצבה או תשלום ממקור אחר, לרבות כתוצאה מפעולות איבה או עבור חיילים שנספו במערכה, לא תשולם קצבת שאירים מקרן הפנסיה. במקרה זה יוכלו השאירים לקבל קצבת שאירים שתחושב על בסיס היתרה בקרן.​

קרן פנסיה ותיקה – קרן פנסיה ה.ע.ל:

מכל תשלום שתשלם הקרן לשאירים יבוצע קיזוז מלא של קצבאות או תשלומים שישולמו ממקור אחר, לרבות תשלומים מביטוח לאומי, משרד הביטחון ועוד. 


בכל קרנות הפנסיה, אם לא קיימים שאירים שזכאים לכספים, תיבחן זכאותם של מוטבים שמונו על ידי העמיתים המנוחים. ככל שלא מונו מוטבים, תיבחן זכאותם של היורשים לקבלת הכספים כסכום חד-פעמי.


הגשת תביעת שאירים מקרן הפנסיה

בקרנות הפנסיה יש להגיש את תביעת השאירים באמצעות טפסים מתאימים בקישורים הבאים:

קרנות פנסיה חדשות
קרן פנסיה ותיקה עתידית
קרן פנסיה ותיקה ה.ע.ל


פוליסת ביטוח חיים

במקרה של פטירת מבוטחים, התשלום יבוצע למוטבים אותם מינו המבוטחים למקרה מוות או ליורשים חוקיים אם לא נקבעו מוטבים.  אין החרגה למקרה מוות כתוצאה מפעולות טרור, פעילות מבצעית או מלחמה והכיסוי חל גם במקרים אלה.

לפרטים על הגשת תביעת ביטוח חיים.


משיכת כספי נפטרים מקופת גמל

קופת גמל

כספי תגמולים - הזכאות לכספי התגמולים הצבורים בקופה הם למוטבים שקבעו העמיתים המנוחים, אלא אם הוגשה לחברה צוואה מאוחרת שאושרה באמצעות צו קיום צוואה ובה קיים אזכור לגבי קופת הגמל. אם העמיתים המנוחים לא קבעו מוטבים, הזכאות לכספים הצבורים בקופה תהיה ליורשים. 

כספי פיצויים:

  • ​אם יחסי העבודה של העמיתים לא הסתיימו לפני פטירתם – כספי הפיצויים ישולמו לשאירים: בן או בת זוג, הורה וילדים לפי הגדרתם בהוראות הדין. אם לא קיימים שאירים, הכספים ישולמו למוטבים שקבעו העמיתים המנוחים, אלא אם הוגשה צוואה מאוחרת שאושרה באמצעות צו קיום צוואה ובה קיים אזכור לגבי קופת הגמל. אם העמיתים המנוחים לא קבעו מוטבים, הזכאות לכספי הפיצויים בקופה תהיה ליורשים.
  • אם יחסי העבודה של העמיתים הסתיימו לפני פטירתם – כספי הפיצויים ישולמו למוטבים שקבעו העמיתים המנוחים, אלא אם הוגשה צוואה מאוחרת שאושרה באמצעות צו קיום צוואה ובה קיים אזכור לגבי קופת הגמל. אם העמיתים המנוחים לא קבעו מוטבים, הזכאות לכספי הפיצויים בקופה תהיה ליורשים.

שאירים, מוטבים או יורשים יכולים להעביר את הכספים על שמם במסגרת תיקון 190, או לבקש למשוך את הכספים.
לבירור הזכאות למשיכת הכספים, יש למלא טופס בירור זכאות.

תוכלו למצוא הסבר נוסף והנחיות למשיכת הכספים בעמוד הראל גמל.​


קופת גמל להשקעה וקרן השתלמות

בקופות אלו הזכאות לכספים הצבורים היא למוטבים שקבעו העמיתים המנוחים, אלא אם הוגשה צוואה מאוחרת, שאושרה באמצעות צו קיום צוואה ובה קיים אזכור לגבי קופת הגמל. אם העמיתים המנוחים לא קבעו מוטבים, הזכאות לכספים הצבורים בקופה תהיה ליורשים. 

מוטבים או יורשים יכולים לבקש למשוך את הכספים. 
לבירור הזכאות למשיכת הכספים, יש למלא טופס בירור זכאות.

תוכלו למצוא הסבר נוסף והנחיות למשיכת הכספים בקישורים הבאים:

הראל גמל להשקעה
הראל קרן השתלמותמה קורה במקרה של הפסקת הפקדות לקרן הפנסיה? 

עמיתים בקרן הפנסיה שהופסקו הפקדותיהם לקרן הפנסיה, אם כשכירים בשל סיום עבודה, יציאה לחל"ת או עמיתים עצמאים שמפסיקים הפקדות לקרן, בתקופה זו אמנם לא יתבצעו הפקדות חדשות לקרן, אך החיסכון שצברתם בקרן ימשיך לצבור תשואה. 
קרן הפנסיה כוללת חיסכון לגיל פרישה וכן כיסוי למקרה מוות וכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה*, אם מפקידים לקרן הפנסיה באופן שוטף. 
במקרה בו מופסקות ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה, חשוב מאוד לשמור על הכיסוי הביטוחי ועל רצף הזכויות שלכם בקרן: 

עבור שכירים ועצמאים, עם הפסקת הפקדות לקרנות הפנסיה החדשות יישמרו הזכויות הביטוחיות בקרן למשך חמישה חודשים ('ארכת ביטוח'), החל מהחודש העוקב לחודש בו הופסקו ההפקדות השוטפות לקרן. הזכויות שלכם יישמרו בהתאם לגובה הכיסוי ולשכר שבוטח בקרן לפני שהופסקו ההפקדות. אם לא ביקשתם אחרת, עלות הכיסוי הביטוחי בתקופה זו תיגבה מיתרת התגמולים בקרן הפנסיה. בתקופה זו לא ניתן לשנות את גובה הכיסוי הביטוחי הקיים בקרן.​

לא יאוחר מתום תקופת ארכת הביטוח, תוכלו לבחור להמשיך ולשמור על הכיסוי הקיים בקרן באמצעות שמירת זכויות יזומה לתקופה נוספת של עד 24 חודשים סך הכל. תקופת ארכת הביטוח מתחילה מהמועד בו הועברה ההפקדה האחרונה לקרן ובו גם חדלתם להיות עמיתים פעילים בקרן, אך לא יותר מרצף ההפקדות האחרון. 
לשמירה על הכיסוי הביטוחי, לחצו כאן​.

חשוב להדגיש שתקופת שמירת הזכויות האוטומטית ותקופת שמירת הזכויות היזומה בקרנות החדשות תיפסק במקרים שונים כמו חידוש ההפקדות לקרן, משיכת כספי תגמולים או ניוד שלהם במהלך התקופה, פטירה, הגעה לגיל תום הביטוח, היעדר יתרה מספקת בקרן לכיסוי עלות הכיסוי הביטוחי, קבלת קצבת זקנה או נכות מהקרן או בקשה להפסקת תשלומי עלות הכיסוי הביטוחי, והכל בהתאם לתקנון הקרן.


שימו לב, ככל שלא תוסדר שמירת הזכויות היזומה ולא יחודשו הפקדות לקרן לאחר תום חמישה חודשים, הכיסוי הביטוחי שלכם בקרן הפנסיה יופסק והזכויות הביטוחיות שלכם ייפגעו החל מאותו המועד.


אנו עומדים לרשותכם ולמענכם בכל שאלה, בקשה או הבהרה,
בתקווה לימים שקטים וטובים יותר.​


חזרה לעמוד הראשי* למעט עמיתים שמעודכן בחשבונם מסלול פנסיית יסוד בקרן הפנסיה הכללית או בקרנות הוותיקות (אשר איננו כולל כיסויים ביטוחיים), או עמיתים בקרנות הפנסיה שוויתרו על כיסויים ביטוחים למקרה נכות ו/או פטירה, בהתאם לתקנון.
**יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המצוין לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון ו/או הוראות הפוליסה - יגברו האחרונות. הוראות התקנון עשויות להתעדכן מעת לעת. ההוראות הקובעות תהיינה אלה שבתוקף במועד האירוע המזכה.
 ***אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.​​​​​​