>

כעמית בקופת גמל של הראל שבה סכום כסף נמוך, באפשרותך, בתנאים מסוימים, לבצע משיכה של הכספים גם אם חשבונך אינו נזיל. כדי לדעת אם באפשרותך לבצע משיכה של חשבון בסכום נמוך חשוב שתקרא מדריך זה בטרם הגשת הבקשה למשיכת הכספים.

לתשומת לבך, בחודש אוקטובר 2016 נשלחו מכתבים לכל העמיתים הזכאים לבצע משיכה של חשבון בסכום נמוך.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

באפשרותך לבדוק את זכאותך למשיכה באמצעות פנייה למענה הממוחשב לבדיקת זכאות, בטלפון:

03-9208123

לפני הגשת הבקשה, חשוב לדעת כי ניתן לבצע משיכה של כספים לפי הוראה זו בהתאם לתנאים הבאים:

 1. היתרה בכל החשבונות בקופת הגמל, אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה בקשת המשיכה. הסכום יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד מיום 3.5.2017.

 2. בחשבון לא הופקדו כספים ולא בוצע ניוד בין קופות מאז ינואר 2014.

 3. במקרה שבחשבון צבורים כספי פיצויים - נדרש לצרף אסמכתא לענין סיום יחסי עובד מעביד. ככל שסיימת את עבודתך בארבעת החודשים האחרונים, יש להמציא שחרור כספי פיצויים ע"י המעסיק. 
  משיכת כספי פיצויים אפשרית רק לאחר סיום העבודה אצל המעסיק שהפקיד כספים לקופה.

הוראות אלו פורסמו על-ידי משרד האוצר במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל - משיכת כספים מקופת גמל בסכומים נמוכים התשע"ו – 2016)

  • באפשרותך לבדוק את יתרת הכספים שבקופת הגמל שלך, נכון לסוף השנה הקודמת, באמצעות סוכן הביטוח שלך, או באזור המידע האישי שלך באתר הראל. 

לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון עו"ש חתום על-ידי הבנק.
 • טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל, מלא וחתום על-ידך. הטופס מופיע בתחתית עמוד זה. יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם בהתאם להנחיות. 
 • אם ישנם כספי פיצויים בחשבון, יש לצרף אסמכתא לענין סיום יחסי עובד מעביד. ככל שסיימת את עבודתך בארבעת החודשים האחרונים, יש להמציא שחרור כספי פיצויים ע"י המעסיק.

באפשרותך להגיש את הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
באמצעות הפקס, למספר: 03-7348351.
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: mfax@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני  או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור 3 שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות, במספר: *הראל | 2735* בו יינתן מענה אוטומטי או מענה באמצעות נציג שירות.

 

מסמכים וטפסים