>

כעמית באחת מקופות הגמל של הראל, הנך רשאי להגדיר מוטבים, אליהם יועברו כספי התגמולים שצברת לאחר פטירתך, חלילה (כספי הפיצויים לא יועברו בכל מקרה למוטבים). באפשרותך להגדיר את אחוזי החלוקה בין המוטבים השונים ולעדכן את רשימת המוטבים בכל עת בהתאם לרצונותיך.

מומלץ לבחון את הצורך בעדכון מוטבים בקופת הגמל שלך מעת לעת, לאור שינויים אישיים ומשפחתיים כגון: נישואין, לידות, גירושין ועוד.

לעדכון המוטבים בקופת הגמל שלך אנא פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

על-פי רוב, המוטבים נקבעים בעת פתיחת קופת הגמל, אך באפשרותך להוסיף / להסיר מוטבים בכל עת.

במידה ולא תמנה מוטבים לקופת הגמל שלך, בעת פטירתך, חלילה, יועברו כספי התגמולים שצברת על-פי דין או על-פי צו קיום צוואה.

בין אם מינית מוטבים לקופת הגמל שלך ובין אם לא, כספי הפיצויים שצברת יועברו, בעת פטירתך חלילה, בהתאם להוראות התקנון, סעיפים 35.1 , 35.2.

לפני הגשת הבקשה, אנא ודא כי ברשותך המסמכים הבאים:

  • טופס הודעה על עדכון מוטבים - בטופס זה תתבקש למלא פרטים אודות כל מוטב: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, רמת קרבה וחלקו היחסי בכספים.

  • טופס עדכון המוטבים צריך לכלול מספר חשבון בקופת הגמל/קרן ההשתלמות כפי שמופיע בדוח השנתי/רבעוני.

  • מומלץ לבחור באחת האפשרויות בטופס עדכון המוטבים לעניין האופן שבו יחולק חלקו של מי מהמוטבים במקרה שילך לעולמו בעודך בחיים.

  • צילום תעודת הזהות שלך (כולל ספח).

את טופס ההודעה עליך להעביר בצירוף צילום תעודת הזהות שלך, באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך- אם טופס עדכון המוטבים נחתם על ידך ואומת על ידי בעל רישיון בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הטופס נחתם בפניו וזוהית על ידו  אין צורך לקבל מסמך מקור.

באמצעות הדואר, לכתובת: הראל פנסיה וגמל בע"מ, אבא הלל 3, רמת גן, ת"ד 1951, מיקוד 5211802 – חובה להעביר מסמך מקור .

באמצעות מסירה אישית למשרדי הראל, בכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, רמת גן. חובה להעביר מסמך מקור.

באפשרותך להתעדכן במועד מינוי המוטבים האחרון במסגרת הדיווחים התקופתיים.