>

​​​​​​בהתאם להוראות משרד האוצר, יורשי עמית / פנסיונר בקופת גמל שנפטר ולא הותיר אחריו שאירים ולא מינה מוטבים לחשבונו, יוכלו למשוך את הכספים שנותרו בחשבונו, ללא הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה (על-פי הוראות חוזר גופים מוסדיים (2017-9-8) לעניין משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה).


משיכת הכספים אפשרית במקרים מסוימים בלבד, לכן מומלץ שתקרא מדריך זה לפני הגשת הבקשה.

למשיכת כספים בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
לחצו כאן

​כיורש של עמית / פנסיונר בקופת הגמל שנפטר אך לא מינה מוטבים לחשבונו, באפשרותך להגיש בקשה למשיכת הכספים ללא חובת הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתקיים התנאים הבאים:

 • המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.
 • עברו לפחות שלוש שנים מפטירת העמית.
 • יתרה הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום צמוד למדד מאי 2017 ומתעדכן מדי שנה בינואר.  
 • המבקש חתם על כתב שיפוי, חתום על-ידי קרובי העמית שנפטר ומאומת על-ידי עורך דין או עובד חברת הראל.
 • בדיקה של קופת הגמל מול הרשם לענייני ירושה העלתה כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

משיכת כספים ממרכיב הפיצויים של הקופה תתאפשר בהתקיים התנאים הבאים:

 • לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.
 • התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים.

​להגשת הבקשה עליך למלא טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל ולצרף את כתב השיפוי וכן צילום תעודת זהות ברור וקריא.
אם ברצונך למשוך גם את כספי הפיצויים, ככל שקיימים כאלו, יש לצרף גם אישור מס מרשויות המס.

באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך
באמצעות הפקס, למספר: 03-7348351
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: mfax@harel-ins.co.il  

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות האתר או באמצעות פנייה למוקד המענה הממוחשב העומד לרשותך 24 שעות ביממה, בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.
באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

 • ​אנו נבדוק שטופס הבקשה והמסמכים הנלווים תקינים ושלמים ושהנך זכאי לכספים. העברת הכספים תבוצע תוך ארבעה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה תקינה ומלאה במשרדי הראל, בכפוף להסדר התחיקתי.
 • לידיעתך, יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים. כמו כן, אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.
 • בכל מקרה של בעיה יישלח אליך מסרון לטלפון הנייד שלך.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • On-line, בכל עת בקלות ובמהירות באזור המידע האישי באתר
 • פנייה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735*
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך
 • בדיקת חשבון הבנק שלך