>

​​​​​​​​חסכונות לגיל הפרישה הם למעשה רשת ביטחון לעתיד שלנו

 

 • מהי קופת גמל?

  'קופת גמל לחסכון', או 'קופת גמל לתגמולים' כפי שמכנים אותה, היא אחד משלושת סוגי החיסכון הפנסיוני (בנוסף לקרן פנסיה וביטוח מנהלים). שימו לב – זו לא קופת גמל להשקעה.

  בשונה מקרן פנסיה וביטוח מנהלים, קופת גמל כוללת רק רכיב של חיסכון, ללא רכיב של כיסוי ביטוחי במקרה של נכות או פטירה.

  קופת גמל הינה קופה המיועדת הן להפקדות במעמד שכיר והן להפקדות במעמד עצמאי (עצמאי בעל עסק או הפקדה עצמאית). הפקדה במעמד שכיר מורכבת מתגמולי עובד שמנוכים משכר העובד (6% -7% משכרו), מתגמולי המעסיק (6.5% - 7.5% משכר העובד) ויכולות לכלול גם את מרכיב הפיצויים (6% - 8.33% משכר העובד).

  עצמאי בעל עסק או משלח יד מחויב בהתאם להוראות הדין להעביר הפקדה לקופת גמל לקצבה. בגין הפקדות אלו יוכלו העצמאיים להנות מהטבת מס של עד 16% מהכנסתם החודשית.

  ובכל מקרה, כל אדם יכול לחסוך באופן עצמאי בקופת גמל. החיסכון בקופת גמל עשוי להעניק הטבות מס בעת ההפקדה ופטור ממס רווח הון לאורך חיי החיסכון ובמקרים מסוימים מעניק גם הטבת מס בעת משיכת הכספים כקצבה או כסכום חד פעמי, הכל בהתא​ם להוראות כל דין.​


  למה משמש החיסכון בקופת הגמל?

  באופן כללי, חסכון בקופת גמל הינו חסכון לטווח ארוך ומיועד לגיל הפרישה. החל משנת 2008, כספים שהופקדו לקופת גמל מיועדים לקבלת קצבה חודשית לאחר גיל הפרישה. ישנם מקרים בהם ניתן למשוך את החסכון באופן חלקי או מלא כסכום חד פעמי.

  כיוון שהחיסכון בקופת הגמל הוא מרכיב משמעותי בחיסכון הפנסיוני שלך – חשוב להכיר את מגוון השיקולים, לפני שמחליטים למשוך את הכסף.

  בכל המצבים - הבקשה למשיכת הכספים מתבצעת ישירות מול החברה המנהלת.

  שימוש בחיסכון הצבור לאחר גיל הפרישה:

  הגעת לגיל הפרישה? מעולה!

  כעת תוכל לבחור מה לעשות עם הכספים שצברת בקופת הגמל. להלן האפשרויות העומדות בפניך:

  1. ניתן להעביר את החסכון שנצבר לקופה משלמת לקצבה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) לטובת קבלת קצבה חודשית למשך כל ימי חייך.
  2. להשאיר את הסכומים שנצברו, להמשיך לצבור תשואה חודשית ולדחות את השימוש בהם למועד מאוחר יותר. כספים אלו יהיו לרשותך בכל עת. ניתן למנות מוטבים עבור כספים אלו, שיקבלו את יתרת החסכון במקרה פטירתך.
  3. ניתן למשוך חלק או מלוא החסכון כסכום חד פעמי.

  מה חשוב לדעת?

  כספים שהפקדת מ- 2008 ואילך מיועדים לתשלום קצבה חודשית בגיל הפרישה. משיכה חד פעמית של כספי תגמולים שהופקדו לאחר שנת 2008 תהא חייבת במס של לפחות 35% מיתרת החיסכון.

  בחשבונך בקרן קיימים כספי פיצויים וברצונך למשוך אותם? תוכל למשוך את כספי הפיצויים לאחר סיום עבודה אצל מעסיקך. כספי הפיצויים פטורים ממס בעת המשיכה עד לתקרה הקבועה בהוראות הדין.

  משיכה של כספי התגמולים שהפקדת לפני שנת 2008 הינם פטורים ממס במקרה ותמשוך אותם לאחר גיל פרישה ובהתאם לתנאים הנדרשים בהוראות הדין.

  במידה ויתרתך בכל הקופות לקצבה אינה עולה על סכום הצבירה המזערי (לשנת 2022: 95,718 ₪) ואינך מקבל קצבה מכל קופת גמל אחרת (למעט קרן ותיקה או תקציבית), ניתן למשוך את היתרה כסכום חד פעמי ללא תשלום מס בהתאם להוראות הדין.

  שימוש בחי​סכון הצבור לפני גיל פרישה:

  באופן כללי, משיכת כספי התגמולים לפני המועדים שנקבעו לכך בחוק ('משיכה שלא כדין') חייבת במס הכנסה בשיעור של לפחות 35%.

  ישנם מקרים בהם ניתן למשוך כספי תגמולים ללא מס גם לפני גיל הפרישה, לדוג':

  כספים שהופקדו בקופת הגמל במעמד עצמאי עד דצמבר 2015 - ניתן למשוך בחלוף 15 שנים מתחילת החיסכון.

  כספים שהופקדו במעמד שכיר עד דצמבר 2004 – ניתן למשוך כסכום חד פעמי אם מתקיים אחד מהתנאים להלן לפחות: החוסך פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במהלך שישה חודשי עבודה לאחר מכן; או שהפך לעצמאי; או שהחל לעבוד במקום עבודה שלא הפריש עבורו כספים לגמל או לקצבה במהלך 13 חודשים מתחילת עבודתו.

  כספי תגמולים שהופקדו עד דצמבר 2017, ניתן לבצע משיכה הונית של כספים אלו לאחר גיל 60.

  עמית שכיר שהפקיד כספי תגמולים החל מינואר 2008 ואילך, יהיה רשאי למשוך כספים אלו רק אם נותקו יחסי עובד ומעסיק בין העמית למעסיקו או שהעמית הגיע לגיל הזכאות המינימאלי לקצבת זקנה (גיל 60), וזאת למעט החריגים שמצוינים בתקנון הקופה. משיכה כאמור של כספי התגמולים תהיה חייבת במס של לפחות 35%, ככל ולא התקבל אישור ממס הכנסה לעניין ניכוי המס.

  האם קיימים מקרים נוספים בהם אני יכול למשוך את הכסף לפני שהגעתי לגיל הפרישה?

  ישנם מקרים חריגים בהם ניתן למשוך את כספי קופת הגמל לפני המועד המותר בחוק כך שיהיו פטורים ממס בהתאם להוראות הדין. בכל מקרה, ניתן לפנות לפקיד השומה באזור מגוריך ולבקש פטור ממס עבור כספי תגמולים חייבים.

  אולי יעניין אתכם

  משיכה של "חשבון קטן"

  עמיתים עם קופת גמל לא פעילה, שסכום כל החשבונות בקופה אינם עולים על סכום של 8000 ש"ח ('חשבונות קטנים'), יכולים למשוך את יתרת הקופה בפטור ממס (הסכום מתעדכן מדי שנה). לקבלת מידע נוסף אודות התנאים בהם נדרש לעמוד לטובת משיכת הכספים בפטור ממס לחץ כאן


  *יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המצוין במסמך זה לבין הוראות הדין והוראות התקנון - יגברו הוראות הדין והוראת התקנון.

  *הוראות התקנון עשויות להתעדכן מעת לעת, בכפוף לאישור הממונה על שון ההון ביטוח וחיסכון. ההוראות הקובעות תהיינה אלה שבתוקף במועד האירוע המזכה.

  * אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

  [1] בכפוף לתקנות מס הכנסה והוראות הדין הרלוונטיות.​כלים נוספים