​​החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך שמטרתו העיקרית היא צבירת סכום כספי לתגמולים שישמשו אותך בתקופת הפנסיה.
הרכיבים של קופות החיסכון הפנסיוניות אינם אחידים: יש מוצרים הכוללים גם רכיבים ביטוחיים המיועדים להעניק לך או למוטביך, בני משפחתך הקרובים הנסמכים עליך, תגמולי ביטוח בסכום חד-פעמי ו/או בקצבה חודשית, במקרים של אובדן כושר עבודה, זמני או לצמיתות, או במקרה פטירה.

במדריך זה נסביר בקצרה על תחום החיסכון הפנסיוני ונצביע על סוגיות חשובות שכדאי להתייחס אליהן כדי להגדיל את רווחיות החיסכון הפנסיוני.

מחפשים חיסכון לטווח ארוך? הצטרפו לקופת גמל או ביטוח מנהלים בהראל >>​

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף
 • פיקוח ממשלתי: חיסכון פנסיוני ניתן לצבור רק באמצעות מוצרים פנסיוניים, כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. בשונה מכל חיסכון פיננסי אחר, תוכניות החיסכון הפנסיוניות מאושרות על-ידי המפקח על הביטוח באגף שוק ההון במשרד האוצר ומפוקחות מטעמו.
 • הטבות ממשלתיות ייחודיות: החיסכון הפנסיוני מעניק לחוסך הטבות ממשלתיות ייחודיות, כגון הטבות מס וסבסוד ההשקעות.

החיסכון הפנסיוני הוא מוצר ייעודי להבטחת עתידך הכלכלי בתקופת הפנסיה. לעתים קרובות דווקא בתקופה זו ההוצאות הכספיות גדלות והצרכים משתנים. חיסכון פנסיוני, אם כן, הוא צעד קטן ונבון שאתה יכול לעשות עוד היום, על-מנת להבטיח לך ולבני משפחתך הכנסה נאותה לאחר גיל הפרישה ובשעת הצורך.

קרן פנסיה מקיפה

 • רכיבי הקרן: חיסכון לפנסיה, ורכיבים ביטוחיים בגין אובדן כושר עבודה ובגין פטירה.
 • מבנה שיתופי: המאפיין המרכזי של קרן פנסיה הוא המבנה השיתופי שלה. כל המצטרפים לקרן חוסכים בקופה משותפת, המבטיחה את זכויותיהם עם היציאה לגמלאות, במנגנון המגובה בתקנון הקרן. התקנון הוא מסמך משפטי המאושר על-ידי משרד האוצר, ותפקידו להסדיר את זכויות המבוטחים בקרן הפנסיה.
  הקופה שיתופית והביטוח בה הוא הדדי. כלומר, הקצבה אינה משולמת מחשבונו האישי של העמית הזכאי לקצבה, אלא מהחיסכון הצבור של כלל החוסכים, ובכך יתרונה הגדול. השיתופיות של קרן הפנסיה מצריכה התאמה תמידית בין תחזיותיה של הנהלת הקרן לבין נכסיה. לכן חשוב שמאחורי הקרן תעמוד חברת ביטוח גדולה ואמינה.

פוליסת ביטוח קצבתי (ביטוח מנהלים וכדומה)

 • רכיבי הפוליסה: חיסכון לפנסיה ורכיבים ביטוחיים בגין אובדן כושר עבודה ובגין פטירה. שילוב המרכיבים נתון לבחירת המבוטח.
 • מאפייני הפוליסה: הביטוח הקצבתי נרכש באמצעות פוליסת ביטוח מחברת ביטוח. כללי הזכאות לקצבה, כמוגדר בפוליסה, מבטיחים למבוטח מידה רבה יותר של ודאות לגבי זכויותיו העתידיות בעת פרישה. מכיוון שפוליסת הביטוח היא חוזה מחייב בין המבוטח לחברת הביטוח, הרי שאין אפשרות לשנותו חד-צדדית. לכן, קיימות פוליסות מתקופות שונות, הנבדלות זו מזו בעיקר בתנאים ובמסלולים להשקעת כספי החיסכון, בגובה הקצבה או הסכום החד-פעמי שיתקבל בתקופת הפנסיה, בתעריפי הביטוח ובדמי הניהול.


קופת גמל

 • רכיבי הקופה: חיסכון לפנסיה, ללא כיסויים ביטוחיים נוספים.
 • מאפייני קופת הגמל: בעבר הייתה קופת הגמל כלי לחיסכון הוני, המיועד למשיכה כסכום חד-פעמי. אפשרות זו בוטלה, ומתוקף רפורמה ממשלתית בשוק קופות הגמל, כל הכספים הנצברים במוצרים הפנסיוניים החל מה-1 בינואר 2008 ואילך מיועדים לקצבה בלבד, כלומר לפנסיה חודשית לגיל פרישה.
כיום ניתן להצטרף לשני סוגים של קרנות:
 • קרן פנסיה מקיפה: הכוללת שלושה סוגים של רכיבים ביטוחיים: חיסכון, ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. קרן פנסיה מקיפה מציעה לחוסך כמה אפיקי השקעה לבחירתו, 70% מכספי הקרן מושקעים בשוק ההון, ועד 30% מנכסיה מושקעים באיגרות חוב ממשלתיות, בריבית ריאלית שנתית מובטחת של 4.8%.
 • קרנות פנסיה כלליות: משקיעות 100% מנכסיהן בשוק ההון.

​הממשלה רואה בחיסכון הפנסיוני חשיבות רבה, ולפיכך מעודדת את החוסכים באפיק זה באמצעות הטבות מס לשיפור רווחיותו של המוצר הפנסיוני לעומת כל חיסכון פיננסי אחר.
בשנים האחרונות מכוונת מדיניות הממשלה לפתיחת השוק הפנסיוני לתחרות ולהעברת האחריות לניהול החיסכון מהמעסיקים לחוסכים. בהתאם למדיניות זו, הממשלה מתווה נהלים וכללים לניהול החיסכון הפנסיוני, זאת באמצעות רפורמות וחוזרים הקובעים ניהול אחיד של המוצרים על-ידי החברות המנהלות. בהקשר זה מדיניות הממשלה קובעת גם כללי אכיפה ופיקוח על החברות שהוסמכו לניהול חסכונות פנסיוניים.


אולי יעניין אתכם