>

​​​​​​​​​​​​​כמוטב של עמית בקופת גמל שנפטר או כיורש של עמית שנפטר אך לא מינה מוטבים לחשבונו, באפשרותך לבצע משיכה של כספי העמית שנפטר, ​בהתאם לחלקך היחסי שנקבע בטופס מינוי המוטבים או בצוואה, ובמקרה שתימצא זכאי לכספים אלו (רצוי לבצע בדיקה של זכאותך לכספים הצבורים על שם העמית שנפטר בטרם הגשת בקשת המשיכה).

לידיעתך, באפשרותך ליהנות מהגדלת החיסכון הפנסיוני שלך ומחיסכון הוני נזיל, באמצעות העברת הכספים לקופת גמל הרשומה על שמך. אם תבחר למשוך את הכספים כקצבה בעתיד, תיהנה מפטור ממס רווח הון וקצבה הפטורה ממס. בטרם משיכת הכספים, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח או עם היועץ הפנסיוני שלך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי למשוך כספי נפטר מקופת גמל.

למשיכת כספים בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
לחצו כאן

לפני הגשת בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל, מומלץ שתבדוק את זכאותך לכספים אלו. בדיקת זכאותך לכספי נפטר מתבססת על אופן מינוי הוראת הנהנים על-ידי הנפטר ובהתאם לתקנון הקופה.

 • תשלום כספי התגמולים יתבצע לפי הוראת המוטבים, אלא אם הוגשה צוואה ספציפית מאוחרת להוראת המוטבים, שאושרה באמצעות צו קיום צוואה (צוואה בה קיים אזכור לגבי קופת גמל). אם לא נרשמו מוטבים, יבוצע התשלום לפי הוראות הדין (צוואה וצו קיום צוואה או צו ירושה).
 • תשלום כספי הפיצויים של הנפטר משולם לשאירים. לפי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין המוטבים הם: בן/ בת הזוג של הנפטר/ת, ילדים המוגדרים כתלויים לפי חוק ביטוח לאומי - בעיקר קטינים (עד גיל 18) וילדים עד גיל 22 שהם בשירות חובה. 
  אם לא קיימים שאירים חוקיים התשלום יתבצע לפי הוראת המוטבים.
  אם לא קיימת הוראת מוטבים התשלום יבוצע לפי הוראות הדין (צוואה או צו ירושה).

זכאי הוא מי שעונה על הקריטריונים הנ"ל ורשאי למשוך או להעביר את חלקו בכספי הנפטר בקופת הגמל. לבירור זכאות יש למלא טופס בירור זכאות או לפנות אלינו באמצעות טופס צור קשר באתר.

לפי הוראות האוצר, בחשבונות עם סכומים נמוכים ובמקרה שהעמית נפטר ולא השאיר אחריו הוראת מוטבים, רשאים בן זוגו, הוריו או ילדיו לפנות לקופה בבקשת משיכה מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה. לפרטים נוספים עיין במדריך משיכת כספים מחשבון עם יתרה נמוכה של עמית בקופת גמל שנפטר.

לידיעתך, באפשרותך לאתר כספים נוספים שרשומים על שמך במנוע לאיתור חסכונות פנסיוניות ופוליסות ביטוח חיים באתר משרד האוצר - הר הכסף

לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

 • תעודת פטירה
 • טופס בקשה לפדיון על-שם הנפטר בחתימת הזכאי (טופס נפרד לכל זכאי)
 • צילום תעודת זהות של הזכאי
 • צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון על-שם היורש, הכולל מס' תעודת זהות, חתימה וחותמת הבנק
 • צו ירושה / צוואה וצו קיום צוואה

במידה וקיימים כספי פיצויים בקופת הגמל יש להוסיף את המסמכים הבאים:

 • תצהיר שאירים רלוונטי (קיימים שני סוגים - נא תשומת לבך)
 • שחרור מעסיק
 • טופס 161 תקין או אישור פקיד שומה

במידה והמסמכים שהעברת אלינו נמצאו תקינים בקשתך תטופל עד 4 ימי עסקים. אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.