הנחיות לפרישה קלה

 

​​​בהגיעך לגיל הפרישה, הנך זכאי להתחיל לקבל קצבת זיקנה מקרן הפנסיה. לשם כך, תתבקש לבחור בתוכנית הפרישה הרצויה, בהתאם לנתוניך האישיים ולהעדפותיך. במדריך זה תמצא הנחיות לבחירת תוכנית הפרישה ותשובות לשאלות נפוצות בנושא.

פרישה קלה עם הראל - הצטרפו אלינו >>


 • 1. בחירת שיעור קצבה לשאירי פנסיונר (סעיף חובה לעמית עם שאירים)

  אם יש לך שאירים (כהגדרתם בתקנון) תתבקש לקבוע את שיעור הקצבה שתשולם להם לאחר הפטירה. שיעור הקצבה לבן/ת הזוג לא יפחת מ- 30% מקצבת הזיקנה לה אתה זכאי, וסך שיעור תשלומי הקצבה לכלל השאירים לא יעלה על 100%.

  לתשומת לבך, הבחירה בשיעור הקצבה לשאירים תשפיע על גובה קצבת הזיקנה שלך.


  2. בחירה בתקופת תשלומים מובטחים (סעיף רשות)

  באפשרותך להבטיח את המשך תשלומי הקצבה לשאירים / מוטבים / יורשים גם לאחר הפטירה, באמצעות בחירת מסלול פרישה שכולל הבטחת תקופת תשלום מזערית, ובלבד שגילך בסיום התקופה האמורה לא יעלה על 87 שנים ושלא היית זכאי לקבלת קצבת נכות במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה. 

  באפשרותך לבחור באחת מתקופות התשלומים המובטחים הבאות, ובלבד שגילך בסיום התקופה שבחרת לא יעלה על 87:
  (במידה ופרשת בגיל 67 ומעלה, באפשרותך לבחור בתקופת תשלומים עד להגיעך לגיל 87).  

  • הבטחת 60 תשלומים
  • הבטחת 120 תשלומים
  • הבטחת 180 תשלומים
  • הבטחת 240 תשלומים

  לתשומת לבך, קצבת זיקנה משולמת לכל ימי חייו של הפנסיונר. אם הפנסיונר בחר בתקופת תשלומים מזערית ונפטר לפני תום התקופה, הקצבה תשולם לשאיריו. אם אין לו שאירים, ישולם הסכום המהוון של הפנסיות הנותרות בתשלום חד-פעמי, למוטבים שבחר לפני פרישתו. ואם לא נקבעו לו מוטבים – ישולם הסכום ליורשים.
  בתום תקופת התשלום המזערית, אם יש לך שאירים – קרן הפנסיה תשלם להם את קצבת הזיקנה בהתאם לשיעור שקבעת (ראה סעיף 1).

  לידיעתך, תשלום קצבה לשאירים יבוצע תמיד כקצבה חודשית, אלא אם מדובר בקצבה מזערית והשאירים ביקשו להוון את הקצבה ולקבלה כסכום חד-פעמי. לעומת זאת, תשלום למוטבים או ליורשים יבוצע תמיד כסכום חד-פעמי ולא כקצבה חודשית.

  בחירה באפיק השקעה (סעיף רשות)

  אפיק ברירת המחדל להשקעת הכספים בגין ההתחייבויות העומדות כנגד זכאותך לקצבת זקנה הינו אפיק השקעה "בסיסי למקבלי קצבה". באפשרותך לבחור באפיק השקעה אחר - "הלכה למקבלי קצבה",  ככל שברצונך כי כספים אלו יושקעו באפיק השקעה הכפוף לכללי ההלכה היהודית.
  בקרן "הראל פנסיה כללית" אפיק ברירת המחדל להשקעת הכספים בגין התחייבות העומדת כנגד זכאותך לקצבת זקנה הינו אפיק השקעה "בסיסי למקבלי קצבה". באפשרותך לבחור באפיק השקעה "עד 20% מניות למקבלי קצבה".​

  אולי יעניין אתכם

  3. בחירה בהיוון קצבה (סעיף רשות)

  • עבור חלק הקצבה הנמוך או השווה לסכום הקצבה המזערי: עמית רשאי להוון שיעור של עד 25% לתקופה של עד חמש שנים.
  • עבור חלק הקצבה העולה על סכום הקצבה המזערי: עמית רשאי להוון את כל חלק הקצבה העולה על סכום הקצבה המזערי.


  לתשומת לבך, עם קבלת התשלום הראשון לא ניתן לבצע שינויים בתוכנית הפרישה.

שאלות נפוצות

 • ​גיל הפרישה בהתאם לחוק הינו 67 לגבר ו-62 לאישה, אולם ניתן להקדים ולקבל קצבת זקנה החל מגיל 60 . כמו כן, ניתן לדחות את גיל הפרישה. ככל שגיל הפרישה יהיה מוקדם יותר, הקצבה שתשולם תהיה נמוכה יותר. וככל שגיל הפרישה יהיה מאוחר יותר הקצבה שתשולם תהיה גבוהה יותר.

 • מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה יהיה המועד שיאושר על-ידי החברה המנהלת או המועד שציינת בטופס הבקשה לקבלת קצבת זיקנה, לפי המאוחר מבינהם. תום תקופת הזכאות יהיה היום האחרון בחודש פטירת העמית.
  על אף האמור לעיל, באפשרותך לבקש תשלום נוסף של חודש עד שלושה חודשי קצבה בעד החודשים שקדמו למועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה. לידיעתך התשלום הנוסף מותנה בכך שגילך בחודש הראשון בתקופה הנוספת של תשלומי הקצבה לא יהא נמוך מגיל הזכאות המינימלי לקבלת קצבה (גיל 60).  

 • הבחירה באחוזי הקצבה לשאירים תשפיע על גובה קצבת הזקנה שלך. ככל שתבחר באחוזים גבוהים יותר לקצבת השאירים, קצבת הזיקנה שלך תקטן בהתאם.

 • ככל שתיבחר תקופת תשלומים מובטחים ארוכה יותר, כך קצבת הזיקנה שתשולם תהיה נמוכה יותר.

 • באפשרותך להתעדכן באמצעות המענה הטלפוני של תביעות פנסיה:
  6416*
  א'-ה', 8:00-14:00

  או, בכפוף להסכמתך, באמצעות הודעות SMS שיישלחו לטלפון הנייד או לדואר האלקטרוני שלך.

 • ​קצבת הזקנה של הפנסיונר בחודש הפטירה כשהיא מוכפלת בשיעור שבחר הפנסיונר עבור השאיר בעת פרישתו לזקנה.
  במקרה שהפנסיונר בחר בתקופת תשלומים מובטחים ונפטר טרם סיום התקופה, יהיו זכאים שאיריו, בנוסף לקצבאות שיחושבו על פי הנוסחה הנ"ל, לקצבאות נוספות שסכומן הכולל יהיה שווה להפרש שבין הקצבה האחרונה ששלומה לפנסיונר לבין סך קצבאות השאירים המקוריות.

 • הקצבה מחושבת על-פי חלוקה של היתרה הצבורה בקרן במועד הפרישה, במקדם ההמרה המתאים לנתוניו האישיים של הפנסיונר במועד פרישתו.

 • ​לא. הפנסיות המשולמות על-ידי הקרן לפנסיונרים מתעדכנות בהתאם לשיעור שינוי מדד מחירי הצרכן, בכפוף להוראות התקנון שבתוקף במועד הפרישה. בנוסף, אחת לרבעון מבוצע מאזן אקטוארי בקרן לפי הנתונים דמוגרפיים ובהתחשב בכך, נקבע עודף או
  גירעון אקטוארי. בהתאם לכך, יכולים להיות שינויים (הפחתה או הגדלה) בגובה הקצבה המשולמת לפנסיונרים.

כלים נוספים