​החל משנת 2005, ניתן לנייד חסכונות בין מוצרים פנסיוניים שונים (בהתאם להוראות הדין), בקלות וללא כל עלות. המעבר נעשה תוך שמירה על רצף ביטוחי, ותק וזכויות. כעמית בקרן פנסיה כלשהי, הנך רשאי להעביר את יתרת החיסכון הקיימת לך לקרן פנסיה או למוצר פנסיוני אחר, על-פי בחירתך. 
מאחר ולהליך הניוד השלכות עתידיות מהותיות על הכיסוי הביטוחי, נזילות הכספים, הרכב תיק ההשקעות ועוד, חשוב שתבחן היטב את האפשרויות העומדות בפניך בטרם הגשת הבקשה.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה למעבר בין קרנות פנסיה. 

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

​ככלל, אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח / היועץ הפנסיוני שלך לבדיקת זכאותך ולקבלת הכוונה בטרם תגיש את בקשתך לניוד החיסכון הפנסיוני. הסוכן יוכל גם ללוות אותך בתהליך הניוד מול הראל.

על פי התקנות, עמית אינו יכול להעביר את החיסכון הפנסיוני שלו אם מתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
 • מוטל עיקול על חשבונו (ההגבלה חלה על הסכום המעוקל)
 • מוטל שעבוד על חשבונו (ההגבלה חלה על הסכום המשועבד)
 • קיימת בחשבונו יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה
 • עמית מקבל קצבת זיקנה או קצבת נכות מהקרן
 • עמית הגיש בקשה לקבלת קצבת נכות מהקרן המעבירה ותביעתו בבדיקה
 • עמית נפטר לפני המועד הקובע
 • הקופה המקבלת היא קופת גמל סגורה, שאינה רשאית לקבל עמיתים חדשים
 • עמית הגיש בקשת העברה לקרן פנסיה מקיפה, מקופת גמל שאינה קרן פנסיה מקיפה, והוא ממשיך לבצע הפקדות בקופת הגמל המעבירה
 • ​לא ניתן לנייד קרן השתלמות שאינה נזילה לתוך קרן פנסיה

לנוחיותך, להלן פירוט של עיקרי תהליך הניוד:

 1. עמית המבקש לבצע ניוד, יפנה לקופה אליה בחר להעביר את הכספים וימלא טופס מתאים.
 2. הקופה המקבלת תבדוק את בקשת העמית.
 3. הקופה המקבלת תעביר את בקשת העמית לקופה המעבירה (הקופה ממנה מבקש המבוטח לעבור) בתוך שני ימי עסקים.
 4. לאחר מכן ייקבע "מועד קובע" לעמית, על-פי הסטטוס בקופה המעבירה.
 5. העברת הכספים תבוצע בתוך 10-20 ימי עסקים מהמועד הקובע (תלוי בסוג הקופה המעבירה).

 

יובהר כי העמית רשאי לבטל את בקשת ההעברה בתוך 18 ימי עסקים. הביטול ייעשה באמצעות חתימה על טופס מתאים והעברתו לקופה המעבירה והמקבלת.

לטובת ניוד כספיך לקרן פנסיה של הראל, עליך למלא טופס בקשת העברה לקרן הרצויה ולצרף צילום עדכני של תעודת הזהות שלך. באפשרותך לשלוח אלינו את הטופס החתום וצילום תעודת הזהות באחת מן הדרכים הבאות:
באמצעות סוכן הביטוח שלך
באמצעות פקס, למספר:  03-7348157

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: niudpnima@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדוא"ל או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

לאחר קבלת הטפסים והמסמכים במשרדינו, אנו נבדוק את תקינותם ושלמותם.​ אם הטפסים יימצאו תקינים ושלמים, נפעל לקידום הליך הניוד ולאחר השלמתו, תישלח אליך הודעה מתאימה.
אם בקשתך לא תאושר, נודיעך על כך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באחת הדרכים הבאות:

 • באמצעות הסוכן / היועץ הפנסיוני שלך
 • באמצעות מוקד שירות הלקוחות של הראל בטלפון 2735*

כדי ליצור רצף ביטוחי בעת המעבר, קובעות התקנות על מי חלה החבות הביטוחית בכל שלב משלבי המעבר. הקרן המעבירה (הקודמת) אחראית לכיסוי הביטוחי עד למועד הקובע, והקופה המקבלת (החדשה) אחראית לכיסוי הביטוחי החל מהמועד הקובע. 

לידיעתך, "המועד הקובע" הינו:

 • לעמית פעיל: מועד התשלום הראשון לקופה המקבלת לאחר קבלת הבקשה (ובתנאי שהתשלום התקבל בתוך 120 יום מקבלת הבקשה).
 • לעמית לא פעיל: מועד קבלת הבקשה.​