>

כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, הנך רשאי למנות מוטבים שאליהם יועברו כספי התגמולים שצברת לאחר פטירתך, במקרה שאין שאירים זכאים, בהתאם להגדרתם בתקנון. באפשרותך להגדיר את אופן חלוקת הכספים בין המוטבים השונים, ואף לעדכן את המוטבים בכל עת שתרצה.

מומלץ לבחון את הצורך בעדכון מוטבים בקרן הפנסיה שלך אחת לתקופה לאור שינויים אישיים ומשפחתיים כגון: נישואין, לידות, גירושין ועוד.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לעדכון המוטבים בקרן הפנסיה שלך.​​

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

על-פי רוב, המוטבים נקבעים בעת הצטרפות לקרן הפנסיה, אך באפשרותך לשנות או לעדכן את רשימת המוטבים בכל עת.

אם לא תמנה מוטבים לקרן הפנסיה שלך, בעת פטירתך, חלילה, ובמקרה שאין שאירים זכאים בהתאם להגדרתם בתקנון, תועבר זכאות משיכת הכספים שצברת על-פי דין או על-פי צו קיום צוואה.

  • באפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות מילוי טופס הודעה על עדכון מוטבים. בטופס זה עליך לציין פרטים אודות כל מוטב: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, רמת קרבה וחלקו של כל מוטב בכספים (באחוזים).
  • מומלץ לציין מה יעלה בגורל חלקו של מוטב במידה וחלילה המוטב נפטר בעודך בחיים: האם חלקו יחולק בין שאר המוטבים הנותרים בחיים, או שחלקו ישולם ליורשיו.

את טופס הבקשה יש למסור כמסמך מקור בצירוף צילום תעודת הזהות שלך, באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות הסוכן או היועץ הפנסיוני שלך

באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן מיקוד 5211802

באמצעות מסירה אישית למשרדי החברה, בכתובת: בית הראל, רח' אבא הלל 3, רמת גן

  • בחודש העוקב לעדכון המוטבים בחשבונך תישלח אליך הודעה.
  • תוכל לצפות בתאריך מינוי המוטבים האחרון בדוח השנתי המפורט. ​