פוליסת ביטוח הרכב שברשותך מבטיחה לך כיסויים ושירותים שיסייעו לך במקרה של תאונת דרכים, גניבת רכב ועוד. בקשה לביטול הפוליסה תוביל לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה.

כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך חיתום מחודש, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך.

על מנת להתחיל בהליך ביטול הפוליסה יש לפעול בהתאם להוראות שבמדריך זה.

ביטוח רכב חכם הוא ביטוח שמתאים את עצמו אליך ולא ההיפך.
לקבלת הצעה

על מנת לבטל את הפוליסה שברשותך עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. יש להתחבר לאזור המידע האישי באתר הראל

2. יש להגיע לאיזור מידע ופעולות (בחלקו התחתון של העמוד)

3. בחירה בביטול פוליסה / פוליסת חובה

להנחיות ביטול פוליסה באמצעות טופס ידני לחצו כאן

  • בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין ותנאי הפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תישלח אליך הודעה על כך.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.                                                                       
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.
  • בפוליסות הכוללות סעיף שעבוד, או בפוליסות אשר במסגרתן נחתם אישור ביטוח, תישלח הודעה על בקשתך לביטול לבעל השעבוד ו/או לגורם שקיבל את אישור הביטוח. הביטול יכנס לתוקף לאחר המועד המצוין בפוליסה / באישור הביטוח, לגבי תקופת ההודעה המוקדמת הנדרשת לשם ביצוע הביטול.
  • במידה ומדובר בבקשה לביטול פוליסה החובה, יש לשלוח אלינו את תעודת החובה המקורית. אם התעודה המקורית אבדה / נגנבה / הושחתה - עליך לצרף הצהרה בכתב שתיחתם בפני הראל / הסוכן בדבר נסיבות האובדן / הגניבה / ההשחתה.