>

ניתוחים Upgrade - כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - ללא השתתפות עצמית

כיסו​י משלים שב"ן לניתוחים פ​רטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, המכסה הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח, מעבר לזכאות הכיסוי המשלים של קופות החולים, וכן הוצאות הקשורות להתייעצות עם רופא מומחה אגב ניתוח ולטיפולים מחליפי ניתוח.

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון

למעוניינים בכיסוי לני​​תוחים פרטיים בישראל ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, וכן התייעצות עם רופא מומחה אגב ניתוח או טיפול מחליף ניתוח, ללא תלות בשב"ן.

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן - עם השתתפות עצמית של 5,000 ₪

כיסוי משלים שב"ן לניתוחים בישראל, מעבר לזכאות בשב"ן, כולל השתתפות עצמית של 5,000 ₪ (צמוד למדד), וכן לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ולהתייעצות עם רופא מומחה.