כמבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני, באפשרותך לקבל קצבה חודשית בהגיעך לגיל פרישה.
לרשותך עומדות מספר אפשרויות לקבלת הקצבה, כגון קצבה יסודית המשולמת למשך כל חייך, קצבה עם מספר מינימלי מובטח של קצבאות חודשיות לבחירתך, קצבה הכוללת רכיב תשלום לשאירים במקרה של פטירה, קצבה ללא רכיב תשלום לשאירים ועוד, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה שלך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לקבלת קצבה חודשית.
שים לב, להגשת הבקשה עליך למלא את הטופס הרלוונטי מבין ארבעת הטפסים המופיעים בתחתית העמוד, בהתאם למועד תחילת הפוליסה שלך.

עצמאים, איך שלא תסתכלו על זה, אתם מרוויחים: הפקידו לקרן הפנסיה עד לסוף 2019 ותיהנו מהטבת מס
לפרטים נוספים ולהפקדה

כדי שתוכל לממש את זכאותך לתשלום הקצבה החודשית ולמלא את טופס הבקשה כנדרש, שים לב למידע הבא:

אפשרויות לקבלת הקצבה

לבחירתך עומדים חמישה מסלולי קצבה אפשריים:

 1. קצבה יסודית (מסלול ברירת מחדל) - הקצבה תשולם לכל ימי חייך, עם הבטחה למספר תשלומים מינימלי. במקרה של פטירה, חלילה, המוטבים יהיו זכאים לקבל את יתרת התשלומים עד לתום תקופת ההבטחה, בהתאם לתנאי הפוליסה שלהלן:  

  1. בפוליסות שהופקו עד יוני 2001 -  הבטחת 120 גמלאות לפחות.

  2. בפוליסות שהופקו החל מיולי 2001 ועד דצמבר 2003 - הבטחת 180 או 240 גמלאות לפחות.

  3. בפוליסות שהופקו החל מינואר 2004 - הבטחת 240 גמלאות לפחות.

 2. הבטחת מינימום תשלומים - הקצבה תשולם לכל ימי חייך. במקרה של פטירה, חלילה, המוטבים יהיו זכאים לקבל את יתרת התשלומים עד תום תקופת ההבטחה שתקבע על-ידך, בהתאם לאפשרויות הקיימות בחברה. שים לב כי ככל שתקופת ההבטחה שתבחר תהיה ארוכה יותר, כך הקצבה שתשולם תהיה נמוכה יותר.

 3. ללא הבטחת תשלומי מינימום - הקצבה תשולם לכל ימי חייך. במקרה של פטירה, חלילה, לא ישולמו תשלומים למוטבים. 

 4. תשלום חד-פעמי במקרה מוות - הקצבה תשולם לכל ימי חייך. במקרה של פטירה, חלילה, תשלם החברה למוטבים סכום חד-פעמי בסך כולל של 25 קצבאות. שים לב כי מסלול קצבה זה אפשרי רק בפוליסת ביטוח מבטיחת תשואה או בפוליסה משתתפת ברווחים.

 5. תשלום לבן / בת הזוג של המבוטח - הקצבה תשולם לכל ימי חייך. במקרה של פטירה, חלילה, תשולם קצבה לבן / בת הזוג שנקבעה בבקשה במשך כל ימי חייו/ה. גובה הקצבה שתשולם לבן / בת הזוג יהיה בהתאם לאחוז הקצבה שנקבע בבקשה. שים לב כי לאחר תשלום הקצבה הראשון, לא ניתן יהיה להחליף את בן / בת הזוג שנקבע בבקשה כאמור.

הסבר לעניין בחירת מסלול השקעה בפוליסות משתתפות ברווחים לדורותיהן, מנהלים או תגמולים לעצמאים (לא כולל קרן ט')

לבחירתך עומדים שני מסלולי השקעה שונים. עליך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים עבורך בהתאם לרמת הסיכון המועדפת עלייך.  מדיניות ההשקעה מפורטת בטופס.

 1. הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה (רמת סיכון בינונית)
 2. הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות (רמת סיכון נמוכה)


 


מועד תחילת קבלת הקצבה

בפוליסות מסורתיות (מסוג גמלה א', ב' ו-ג') -  מועד תחילת התשלום הינו מהיום הנקוב בדף פרטי הביטוח או מיום הבקשה, המאוחר מבניהם.

בפוליסות מסורתיות שאינן מסוג גמלה וכן בפוליסות עדיף ומסלולי השקעה - מועד תחילת התשלום הינו מהחודש שביקשת שממנו יהיה לשלם את הקצבה, אך לא לפני גיל 60. קיימת אפשרות לתשלום רטרואקטיבי של עד שלושה חודשים קודם לקבלת הבקשה בחברה.  


קצבת מינימום

בפוליסות שהופקו החל משנת 2004, כאשר הקצבה לה אתה זכאי נמוכה מ-5% משכר המינימום, ישולם סכום חד-פעמי במקום קצבה חודשית. לצורך כך, עליך להמציא אישור ממס הכנסה על שיעור ניכוי המס בגין ההיוון, בהתאם לתנאי הפוליסה.


מס הכנסה

תשלום קצבה מחויב בניכוי מס הכנסה. עליך להחזיר אלינו את טופס 101 כשהוא מלא וחתום על ידך. במקרה שאין מדובר בהכנסה יחידה, יש לצרף בנוסף אישור שיעור ניכוי מס / תיאום מס מקצבה מפקיד השומה.

לתשומת ליבך, מסמכים  אלו יש להעביר אלינו מדי שנת מס.


ביטוח לאומי ומס בריאות

קצבה שמקורה בהפרשות לביטוח מנהלים, חייבת בניכוי ביטוח לאומי ומס בריאות עד גיל הפרישה (62 לנשים, 67 לגברים) בכל עת, בהתאם לתקנות.

לפיכך יש למלא את הטפסים הבאים, בהתאם לעניין: 

 • טופס 644 - מיועד לכלל המבוטחים שטרם הגיעו לגיל הפרישה והקצבה המשולמת מהראל אינה מהווה את הכנסתם היחידה, לצורך תיאום דמי ביטוח לאומי.
 • טופס 619 - מיועד לעקרת בית נשואה, הזכאית לפטור מלא.

עליך למלא את הטופס הרלוונטי למימוש זכויות בקבלת קצבה חודשית, מבין ארבעת הטפסים המופיעים בתחתית העמוד. לטופס הבקשה עליך לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות, כולל צילום של בן הזוג בהתאם לצורך
 • צילום המחאה - להפקדת התשלום החודשי, לאימות פרטי הבנק
 • טופס 101 – בקשה למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס הכנסה
 • אישור פקיד השומה - לגבי גובה מס ההכנסה שיש לנכות מתשלום הקצבה, בעת הצורך
 • אישור מתאים מהביטוח הלאומי - במידה והנך זכאי לפטור מהביטוח הלאומי או לתשלום מס מופחת

​​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות סוכן הביטוח שלך.

משקיע סולידי או מעדיף חשיפה למניות? ניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף