>

​​​​​​​​​​​​​​​כמבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני, באפשרותך לקבל קצבה חודשית בהגיעך לגיל פרישה.
לרשותך עומדות מספר אפשרויות לקבלת הקצבה.

אנא פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לקבלת קצבה חודשית.
שים לב, להגשת הבקשה עליך למלא את הטופס הרלוונטי מבין שלושת הטפסים המופיעים בתחתית העמוד, בהתאם למועד הפקת הפוליסה שלך.​​

כדי שתוכל לממש את זכאותך לתשלום הקצבה החודשית ולמלא את טופס הבקשה כנדרש, שים לב למידע הבא:

אפשרויות לקבלת הקצבה

לבחירתך עומדים ח​מישה מסלולי קצבה אפשריים, ככל שלא תבחר באחד המסלולים, המסלול שייבחר עבורך יהיה מסלול מספר אחד שהינו מסלול ברירת המחדל בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך:

 1. מסלול הבטחת מינימום תשלומים (מסלול ברירת מחדל) - הקצבה תשולם לכל ימי חייך, עם הבטחה למספר תשלומים מינימאלי,  בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך:  

  • בפוליסות שהופקו עד יוני 2001 -  120 תשלומים מובטחים

  • בפוליסות שהופקו החל מיולי 2001  - 240 תשלומים מובטחים

במקרה של פטירה,  המוטב/ים יהיו זכאים לקבל את יתרת התשלומים עד לתום תקופת ההבטחה.

2. מסלול הבטחת מינימום תשלומים - הקצבה תשולם לכל ימי חייך. במקרה פטירה, המוטב/ים יהיו זכאים לקבל את יתרת התשלומים המובטחים כפי שנקבע על ידך, בהתאם לאפשרויות הקיימות בתנאי הפוליסה. 
שים לב - כי ככל שמספר התשלומים שתבחר יהיה גדול יותר, כך הקצבה שתשולם תהיה נמוכה יותר.

3. מסלול ללא הבטחת מינימום תשלומים - הקצבה תשולם לכל ימי חייך. במקרה של פטירה, ייפסקו התשלומים ולא ישולמו תשלומים למוטב/ים. 

4. תשלום חד-פעמי במקרה מוות - הקצבה תשולם לכל ימי חייך. במקרה של פטירה, תשלם החברה למוטב/ים סכום חד-פעמי בסך כולל של 25 קצבאות. שים לב כי מסלול קצבה זה אפשרי רק בפוליסת ביטוח מבטיחת תשואה או בפוליסה משתתפת ברווחים שהופקה עד יוני 2001.

5. תשלום לבן / בת הזוג של המבוטח - הקצבה תשולם לכל ימי חייך. במקרה של פטירה, תשולם קצבה לבן / בת הזוג כפי שקבעת בבקשת הקצבה במשך כל ימי חייו/ה. גובה הקצבה שתשולם לבן / בת הזוג יהיה בהתאם לאחוז הקצבה שבחרת.
שים לב-  לאחר תשלום הקצבה הראשון, לא ניתן יהיה להחליף את בן / בת הזוג שנקבע בבקשה כאמור.

לאחר תשלום הקצבה הראשונה, לא ניתן יהיה לשנות את מסלול הקצבה.מועד תחילת קבלת הקצבה 

בפוליסות מסורתיות מסוג גמלה א', ב' -  מועד תחילת התשלום הינו מהיום הנקוב בדף פרטי הביטוח או מהחודש העוקב לחודש הגשת הבקשה, המאוחר מבניהם.

בפוליסות עדיף, בפוליסות מסלולי השקעה, בפוליסות מסורתיות ובפוליסות גמלא ג' בלבד-

מועד תחילת קבלת הקצבה יהיה החודש העוקב לחודש הגשת הבקשה אם יתקבלו כל המסמכים מלאים וחתומים עד ליום ה-20 לחודש.

מועד תחילת קבלת הקצבה יהיה בחודש שלאחר החודש העוקב לחודש הגשת הבקשה אם יתקבלו כל המסמכיים מלאים וחתומים החל מיום ה- 21 לחודש.
בכל מקרה, מועד תחילת הקצבה לא יהיה לפני גיל 60.


קצבת מינימום

בפוליסות שהופקו החל משנת 2004, כאשר הקצבה לה את/ה זכאי/ת נמוכה מ-5% משכר המינימום, ישולם סכום חד-פעמי במקום קצבה חודשית. לצורך כך, עליך להמציא אישור ממס הכנסה על שיעור ניכוי המס בגין ההיוון, בהתאם לתנאי הפוליסה.


מס הכנסה

תשלום קצבה מחויב בניכוי מס הכנסה. עליך להחזיר אלינו את טופס 101 כשהוא מלא וחתום על ידך. במקרה שאין מדובר בהכנסה יחידה, יש לצרף בנוסף אישורעל  שיעור ניכוי מס / תיאום מס מקצבה מפקיד השומה.

לתשומת לבך, מסמכים  אלו יש להעביר אלינו עד ל- 31 לדצמבר בכל שנה עבור השנה העוקבת.


ביטוח לאומי ומס בריאות

קצבה שמקורה בהפרשות לביטוח מנהלים, חייבת בניכוי ביטוח לאומי ומס בריאות עד גיל הפרישה ( גיל פרישה כיום לאישה 62, לגבר 67 ) בהתאם לתקנות בכל עת.

לפיכך יש למלא את הטפסים הבאים, בהתאם לעניין: 

 • טופס 644 - מיועד לכלל המבוטחים שטרם הגיעו לגיל הפרישה והקצבה המשולמת מהראל אינה מהווה את הכנסתם היחידה, לצורך תיאום דמי ביטוח לאומי.
 • טופס 619 - מיועד לעקרת בית נשואה, הזכאית לפטור מלא.
​​

עליך למלא את הטופס הרלוונטי לקבלת קצבה חודשית, מבין שלושת הטפסים המופיעים בתחתית העמוד. לטופס הבקשה עליך לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות וספח, כולל צילום תעודת זהות וספח של בן/בת הזוג
 • צילום המחאה או אישור ניהול חשבון
 • טופס 101 – כרטיס עובד
 • אישור פקיד השומה - במקרה שלא מדובר בהכנסה יחידה, יש להמציא הנחיות של פקיד שומה לגבי גובה מס ההכנסה שיש לנכות מתשלום הקצבה. 
 • אישור מביטוח לאומי - אם הנך זכאי/ת לפטור מדמי ביטוח לאומי או לתשלום מס מופחת

באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך.

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: haim.gimla@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348831

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

 ניתן לפנות למוקד פורשים בטלפון 3265*

מסמכים וטפסים