מהו מסלול הביטוח בקרן?

קרן הפנסיה כוללת בתוכה כיסוי ביטוחי למקרים של אובדן כושר עבודה או פטירה, חלילה, וכן חיסכון לגיל פרישה.
בקרן הפנסיה קיימים מספר מסלולי ביטוח, המאפשרים לך לבחור את הרכב הכיסוי הביטוחי בקרן בהתאם למצבך המשפחתי ולרצונותיך. המסלולים נבדלים זה מזה באחוז המוענק לכל אחד מהכיסויים כאמור.

 


אילו מסלולי ביטוח קיימים בקרן?

שיעור הכיסוי הביטוחי נקבע בהתאם למסלול הביטוח שנבחר, למין ולגיל ההצטרפות של העמית. הכיסויים הביטוחים בכל מסלול מסתיימים בגיל תום הביטוח הקבוע במסלול.

להלן פירוט מסלולי הביטוח המוצעים לבחירתך בקרן, הכיסויים בכל מסלול וגיל תום הכיסוי הביטוחי:


 

מסלול פנסיית יסוד- מסלול ברירת המחדל

מסלול המקנה זכות לקצבת זיקנה בלבד, ללא כיסוים ביטוחיים לשאירים או לנכות.

מסלול ללא נכות

מסלול המעניק זכות לקבלת קצבת זיקנה וכיסוי מקסימלי לשאירים אך אינו כולל כיסוי למקרי
נכות. גיל תום הביטוח במסלול זה הינו 67.

מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.

מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה) 

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100% לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 46 . עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי ועמית שהצטרף החל מגיל 47 ומעלה יהא גם שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.

מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75% ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, וזאת לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40, ביחס לשני הכיסויים. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות ולשאירים נמוך מהשיעור המרבי ביחס לכל אחד מהכיסויים.

מסלול ביטוח 75% לנכות ו-40% לשאירים 

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות.

מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה) 

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 44. עמית שהצטרף החל מגיל 45 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.

מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-40% לשאירים

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות.

מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה)  

במסלול זה העמית מבוטח בכיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים עד הגיעו לגיל 60. שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 48. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי ועמית שהצטרף החל מגיל 49 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.  

תום תקופת הביטוח 

לידיעתך, באפשרותך לבחור את גיל תום תקופת הביטוח במסלול הביטוח מבין הגילאים הבאים: 60 , 62, 64 או 67 למעט מסלול המיועד לפרישה בגיל 60. במועד הגיעך לגיל תום תקופת הביטוח שתבחר, יבוטלו הכיסויים הביטוחיים שלך בקרן הפנסיה וזכויותיך יהיו כשל עמית לא מבוטח בקרן.


 

לתשומת לבך, עמית שהצטרף לקרן ולא הודיע על בחירתו באחד ממסלולי הביטוח בקרן, יבוטח במסלול פנסיית יסוד. עם זאת, במקרה בו העמית הצטרף לקרן לראשונה בשל תשלום דמי גמולים העולים על תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה, ולא הודיע על בחירתו באחד ממסלולי הביטוח בקרן, יצורף לאותו מסלול בו הוא מבוטח בקרן המקיפה וכן יחולו עליו אותן בחירות ביטוחיות שחלות עליו בקרן המקיפה.


 

אילו הסדרי ביטוח קיימים בקרן?

באפשרותך לבחור אחד או יותר מהסדרי הביטוח הבאים, בכל אחד ממסלולי הביטוח שבחרת:

הסדר לעמית יחיד / יחיד עם ילדים (לעמית ללא בת זוג):

הסדר זה מאפשר לך לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים / לבת זוג במידה ואין לך שאירים / בת זוג כהגדרתם בתקנון הקרן. לצורך כך, יש למלא הצהרה מתאימה, התקפה לכל היותר ל-24 חודשים, לאחר תום תקופה זו, יחול כיסוי ביטוחי באופן אוטומטי. במידה וחל שינוי במצבך המשפחתי, עליך להודיע על כך לקרן בהקדם האפשרי.

הסדר ויתור על כיסוי ביטוחי לעמית החל מגיל 60

במידה והגעת לגיל 60 הסדר זה מאפשר לך לוותר על כיסוי ביטוחי לנכות ו/או לשאירים. לצורך כך, יש למלא הצהרה מתאימה. לתשומת ליבך כי במידה ותרצה להחיל כיסוי ביטוחי לאחר תקופת הוויתור, תחול תקופת אכשרה מחדש וזכויותיך ייקבעו בעת החלת הכיסוי.

הסדר קצבת נכות מתפתחת

הסדר זה מאפשר לך להגדיל את קצבת הנכות, מרגע קבלתה, בשיעור שנתי של 2% , ובכך להתחקות אחר התפתחות השכר המייצגת. הבחירה באפשרות זו קיימת בכל אחד ממסלולי הביטוח בקרן.

הסדר קצבת נכות כפולה

הסדר זה מאפשר לך לקבל קצבת נכות כפולה במועד התשלום הראשון לקצבת נכות, עבור שני חודשי הקצבה הראשונים היות וקצבת הנכות בקרן משולמת החל מהיום ה-61 לקרות האירוע ואילך. הסדר זה קיים כברירת מחדל בחשבונך אולם באפשרותך לוותר עליו בכל עת.

כלים נוספים