בקשה לקצבת נכות מקרן פנסיה

בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי למקרה של נכות (אובדן כושר עבודה). הכיסוי נועד להקל עליך ועל בני משפחתך בהתמודדות עם ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות בעקבות חוסר יכולתך לעבוד ולפרנס.

בקשה לקצבת שאירים מקרן פנסיה

בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי לשאירי מבוטח למקרה של פטירתו. הכיסוי נועד להקל על בני משפחתו של המבוטח בהתמודדות עם ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות בעקבות פטירתו.

בקשה לקצבת זיקנה מקרן פנסיה

החיסכון בקרן הפנסיה נועד לשם קבלת קצבת זיקנה, שתאפשר לך ולבני משפחתך להתמודד עם ההוצאות הכספיות לאחר הפסקת העבודה והפרישה לגמלאות. כעמית בקרן הפנסיה, הנך זכאי לקבל קצבת זיקנה חודשית החל מגיל 60 ולמשך כל חייך, כדי שתוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופה זו. מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זיקנה יהא המועד שיאושר על-ידי החברה המנהלת או המועד שציינת בטופס הבקשה לקבלת קצבת זיקנה, לפי המאוחר מבניהם. תום הזכאות יהא היום האחרון בחודש פטירתך. קצבת הזיקנה המשולמת מקרן הפנסיה אינה תלויה בפנסיה המשולמת מכל גורם אחר.

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקרן הפנסיה ה.ע.ל

כעמית בקרן הפנסיה ה.ע.ל, באפשרותך למשוך את הכספים שצברת בקרן במידה והנך עמית לא פעיל בקרן מאז ינואר 2014 ויתרתך בקרן אינה עולה על 8,000 ₪, וליהנות מפטור מלא ממס (זאת בהתאם להוראות משרד האוצר, במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016). משיכת הכספים אפשרית בתנאים מסוימים בלבד. לכן מומלץ שתקרא מדריך זה בטרם הגשת הבקשה​

בקשה לקבלת פנסיית שאירים מקרן פנסיה ה.ע.ל

שאירים בקרן פנסיה ה.ע.ל זכאים לקבלת פנסיית שאירים או למשיכת הכספים הצבורים בקרן, בכפוף לתקנון הקרן. במדריך זה נפרט את המידע הנדרש לטובת הגשת בקשה לקבלת פנסיית שאירים​​

בקשה לפנסיית נכות מקרן ה.ע.ל

​​​ע"פ תקנוני קרן ה.ע.ל , נכה הוא אדם שכושרו לעבוד נפגע לתקופה העולה על שלושה חודשים לפחות. הנכות נקבעת בהתאם להחלטת הגורם הרפואי הרלוונטי ובכפוף להוראות תקנוני הקרן.