בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008, חל איסור על העברת זכויות עמיתים שלא במזומן בין קופות קשורות (קופות גמל הנשלטות / מנוהלות בידי אותו אדם או בידי צדדים קשורים), או בין מסלולי השקעה בקופת גמל מסלולית, אלא אם העברת הזכויות נעשתה לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן - הממונה).

הממונה פרסם הנחיות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן (חוזר גופים מוסדיים 2009-9-8). בהתאם להוראות החוזר, ועדת ההשקעות של החברה קבעה נוהל עבודה באשר לדרך ולתנאים בהם תבוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן, וזאת במטרה למנוע פגיעה בעמיתי הקופות או המסלולים המעורבים בהעברה.

עקרונות הנוהל

 • העברת זכויות עמיתים יכול שתיעשה שלא במזומן רק אם סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית, עולים על 5 מיליון ש"ח או מעל ל- 1% מסך נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר, לפי הנמוך מביניהם.
 • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן תיעשה תוך שמירה על עמיתי הקופות או המסלולים המעורבים בתהליך ההעברה ומניעת כל פגיעה בהם.
  לא תבוצע העברת נכסים שלא במזומן אשר ישפיעו באופן מהותי על רמת הסיכון של הקופה / המסלול
  המעביר או המקבל.
 • חטיבת ההשקעות תוודא כי הקופה / המסלול המעביר והקופה / המסלול המקבל, יעמדו לאחר ההעברה במגבלות ההשקעה המותרות לאותם קופות / מסלולים עפ"י הדין והסכם הקופה / המסלול.
 • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן תיבחן בהתאם לקריטריונים שנקבעו בנוהל.
 • חטיבת ההשקעות תגיש לועדת ההשקעות הצעה מפורטת בכתב (להלן - הצעת ההעברה) בדבר
  הכוונה להעביר זכויות עמיתים שלא במזומן. הצעת ההעברה תכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים: 
 • תמהיל תיק הנכסים בקופה המעבירה או במסלול המעביר, לעומת תמהיל תיק הנכסים בקופה המקבלת או במסלול המקבל.
 • רשימת הנכסים אשר מוצע להעבירם שלא במזומן לקופה המקבלת או למסלול המקבל.
 • הצהרה בכתב של הנהלת חטיבת ההשקעות כי ההעברה עומדת בכל הקריטריונים שנקבעו בנוהל.
 • ועדת ההשקעות תיבחן את ההצעות שהובאו בפניה ותנחה את חטיבת ההשקעות בהתאם.
 • מבקר הפנים יבדוק במסגרת תוכנית הביקורת השנתית את ההעברות של זכויות העמיתים שבוצעו
  שלא במזומן.