>

טיפול בחובות בעייתים

 • כללי
  ביום 6 באפריל 2009 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, חוזר בעניין "טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב" (חוזר גופים מוסדיים 2009-9-7) (להלן: "חוזר חובות בעיתיים"). במסגרת פרסום הוראות החוזר המאוחד (קודקס הרגולציה של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר) (להלן: "החוזר המאוחד"), בוטל חוזר חובות בעיתיים ושולב בחוזר המאוחד כאמור. בהתאם להוראות החוזר המאוחד מובא להלן מידע בכל הנוגע למסגרת הכללית של קבוצת הראל (להלן: "החברה") בקשר עם היערכותה לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים.
 • זיהוי מוקדם של חוב בעייתי
  בהתאם להוראות החוזר המאוחד אימצה החברה נוהל עבודה לטיפול בחובות בעייתיים (להלן: "הנוהל"), וכן מינתה מרכז חובות בעייתיים (להלן: "מרכז חובות בעייתיים"). זיהוי חובות בעייתיים והבאתם לדיון אצל מרכז חובות בעייתיים הינו בסמכות ובאחריות בעלי תפקיד רלבנטיים בחטיבת ההשקעות.

 • טיפול בחובות בעייתיים
 • לאחר זיהוי חוב כחוב בעייתי, מרכז חובות בעייתיים יהיה אחראי לטיפול בחובות כאמור, תוך הסתייעות בגורמים הרלוונטיים בחברה.

 • מרכז חובות בעייתיים מבחין בין חובות בעייתיים לחובות אחרים, בהתבסס, בין היתר, על ניתוח דוחות כספיים, דיווחים של החברה המנפיקה לרשות ניירות ערך, דיווחים של הלווה לגוף המוסדי, אינדיקאטורים מהשוק המשני הסחיר, עמידתם של הלווים בתניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות (קובננטים). את החובות הבעייתיים מסווג מרכז חובות בעייתיים לאחת מהקבוצות הבאות:
  1) חוב בהשגחה מיוחדת - חוב שלאור הערכת מצבו הפיננסי של הלווה רואה החברה צורך להגביר את אמצעי המעקב והפיקוח לגביו;
  2) חוב בפיגור - סך כל החוב, אם לא נפרע, כולו או חלקו במועד שנקבע לפירעון אותו חלק לפי תנאי ההסכם ולגבי חוב לא סחיר בתוך 30 ימים מהמועד האמור;
  3) חוב מסופק - חוב, או חלק ממנו, שלהערכת החברה הסיכויים לגבותו במלואו נמוכים.

 • דוח מיידי ודוח תקופתי

  וועדת אשראי פנימית ומרכז חובות בעייתיים יגישו לגורמים המוסמכים בחברה לטיפול בחוב, דוח מיידי אודות חוב חדש שזוהה כחוב בעייתי, וכן את המלצותיהם לגבי המשך הטיפול בחוב והחלופות שנבחנו.
  כמו כן, מרכז חובות בעייתיים יגיש לגורמים המוסמכים בחברה, דוח תקופתי ובו גם מצבת החובות הבעייתיים שזוהו, על סיווגיהם השונים, וכן ההתפתחות בחובות הבעייתיים.

 • פעולות לגביית חוב בעייתי

בהתאם לנוהל, הגורם הרלוונטי בחברה המוסמך לדון בדרכים ובאמצעים לגביית חוב ,אשר זוהה כחוב בעייתי, ישקול, בין היתר, פנייה יזומה ללווה או פניה יזומה לנאמן החוב, במטרה לפעול מול הלווה לפירעון מוקדם של החוב, לשיפור תנאי החוב או לארגון מחדש של החוב; מינוי גורם חיצוני לרכז עבור הגוף המוסדי ביחד עם גופים מוסדיים אחרים את הטיפול בחוב; צורך בנקיטת אמצעים משפטיים כנגד הלווה; צורך בדרישה למימוש מיידי של בטוחות וניהול עצמאי של הבטוחות, וכן צעדים אחרים להבטחת גביית החוב.

 • החלטה בדבר אישור תנאי הסדר חוב 
  באופן כללי, לצורך קבלת החלטה בדבר אישור הסדר חוב שבתחום טיפולן, יקבלו הגורמים המוסמכים בחברה, מידע בדבר מצב החברה הלווה, הכולל נתונים המאפשרים לבסס את ההחלטה בדבר הטיפול בחוב (בין היתר, בדבר התנאים הכלכליים של הסדר החוב, כגון, שינוי תנאי הפירעון, פיצוי בעלי חוב באמצעות מניות או ניירות ערך המירים, העמדת בטחונות וכו').​

כלים נוספים