איכות ממשל תאגידי

הראל רואה חשיבות רבה בהשקעת כספי העמיתים והמבוטחים בתאגידים בהם נהוגים כללי ממשל תאגידי נאותים.
ככלל, במסגרת בחינת ההשקעות שמבצעת הראל, נבחן גם נושא איכות הממשל התאגידי. בהקשר זה ניתן לציין, כי
הראל אימצה, בקשר להשקעות סחירות, את מודל הממשל התאגידי שפיתחה אנטרופי יעוץ ממשל תאגידי בע"מ,
המספק דירוג לאיכות הממשל התאגידי של חברות (להלן: "מודל הממשל התאגידי"). בכלליות, מודל הממשל
התאגידי מתייחס לנושאים שונים כגון: מבנה הדירקטוריון, ביקורת, זכויות בעלי מניות ואתיקה וכן כולל התייחסות
לאחריות תאגידית, ובכלל זה, נושאים כגון איכות סביבה, התנדבות, יחסי עבודה, גיוון בכוח העבודה ושוויון
מגדרי. במסגר תהליך קבל ת החלטות השקעה, בוחנים הגורמים הרלוונטיים בהראל את ציון הממשל התאגידי,
ומביאים אותו בחשבון כחלק ממכלול שיקולי ההשקעה. הראל רואה בחיוב חברות בעלות ציון ממשל תאגידי גבוה,
ובמקרים מסויימים, לנוכח ציון הממשל התאגידי, עשויה להפנות אל החברות דרישות גילוי, שקיפות, חיזוק ממשל
תאגידי וכד', כחלק מהליכי בחינת ההשקעה. יובהר, כי במקרים בהם לא ניתן לעשות שימוש במודל הממשל
התאגידי כאמור, ייבחן הנושא על ידי הגורמים הפנימיים בהראל.

ועדת ההשקעות תבחן באופן שוטף ולפחות אחת לשנה את מדיניות הממשל התאגידי לגבי השקעה בתאגידים,
ותעדכן אותה במידת הצורך.

כלים נוספים