​​​​​​אחד מבין שמונה מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בקרן הפנסיה "הראל פנסיה" (ללא המסלולים תלוי גיל).

מסלול עם חשיפה למניות ואג"ח של חברות שעיקר פעילותן הינה בתחומי סביבה וקיימות שעומדת

של האו"ם (יעדי פיתוח בר קיימא). בסטנדרט הבינלאומי של עקרונות ה-  SDG​.

תשואות הראל פנסיה מסלול קיימות* (14200) (נכון לתאריך 31/10/2023) לתשואות כל המסלולים

 • -6.06% תשואה מתחילת שנת 2023
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • למי מיועד אפיק ההשקעה 

  המסלול מיועד למי שרוצה להשקיע במסלול שכולל השקעה בנכסים שמטרתם לקדם את יעדי האו"ם בעניין קיימות.


  מדיניות השקעה 

  נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף לכך שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר קיימא שפסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, ובכפוף להוראות הדין. 
  חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה.
  השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
  נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט הנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" או באפיק השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.


  מה כוללת הקרן?

  בנוסף לקצבת הזקנה שתקבל בהגיעך לגיל פרישה, קרן הפנסיה כוללת רכיב של חיסכון ורכיב ביטוחי  המעניק כיסוי למקרה של נכות (אובדן כושר עבודה) ופטירה (קצבת שאירים), לפני הגיעך לגיל פרישה.

  הזכויות בקרן הפנסיה הן:

  קצבת זקנה - החל מגיל הפרישה תשלם לך הקרן קצבה חודשית לכל החיים. בעת הפרישה לזקנה תוכל לבחור מסלול פרישה.

  קצבת נכות - במקרה של נכות (אובדן כושר עבודה), ובמידה והנכות הוכרה בהתאם לתקנון הקרן, תשלם הקרן קצבה חודשית למשך תקופת הנכות או עד פרישתך לקצבת זקנה. במקביל תמשיך הקרן לשלם את דמי הגמולים המתאימים שיצטברו לקצבת הזקנה (דמי שחרור).

  קצבת שאירים - בעת פטירה, תשלם הקרן קצבה חודשית לבן/בת הזוג למשך כל חייהם וליתומים עד גיל 21.
   
  באפשרותך להתאים את הכיסוי הביטוחי עבור מקרי נכות ופטירה על-ידי בחירה של מסלול ביטוח מבין מבחר מסלולים והסדר ביטוח לפי מצבך המשפחתי ולרצונותיך. אם לא תבחר מסלול ביטוח, תצורף למסלול ברירת המחדל: מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה).
  למידע נוסף, עיין בלשונית מסלולי ביטוח.
  בנוסף, תוכל לשנות את מסלול הביטוח ואת הסדר הביטוח לפי צרכיך ורצונותיך.

  *https://sdgs.un.org/2030agenda
  אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.
  יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל  זה לבין הוראות הדין והוראות התקנון - יגברו הוראות הדין והוראות התקנון.

   

כלים נוספים