קרן החיסכון לצבא הקבע חברה לניהול קופות גמל בע"מ, אשר בבעלות מלאה של הראל ביטוח בע"מ, הנה החברה המנהלת של קרן ההשתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע.


דירקטוריון החברה

 • מישל סיבוני - יו"ר
 • גילי כהן (דח"צ)
 • אפרים דרור (דח"צ)
 • נורית אחיטוב (דח"צ)
 • יאיר קפלן (דב"ת)
 • מרים מילה
 • ליאורה קבורס-הדר
 • דורון גינת

דירקטוריון החברה מתכנס בהתאם לצורכי החברה ולפחות שמונה פעמים בשנה.


ועדת ביקורת

 • אפרים דרור - יו"ר (דח"צ)
 • גילי כהן (דח"צ)
 • נורית אחיטוב (דח"צ)
 • יאיר קפלן (דב"ת)
 • מרים מילה

ועדת הביקורת מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות שש פעמים בשנה.


ועדת איתור

 • אפרים דרור- יו"ר (דח"צ)
 • נורית אחיטוב (דח"צ)
 • מישל סיבוני

ועדת האיתור מתכנסת בהתאם לצורכי החברה.


ועדת התגמול המשותפת של הגופים המוסדיים בקבוצת הראל

 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ)- יו"ר
 • אודי ניסן (דח"צ)
 • אפרים דרור (דח"צ)
 • מירי לנט שריר (דח"צ)
 • חוה פרידמן שפירא (דח"צ)

 

ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים)

 • משה דברת - יו"ר
 • דורון כהן - סגן יו"ר
 • גילי כהן
 • יובל ברונשטיין
 • ריקי גרנות

ועדת השקעות תלויות תשואה (פוליסות משתתפות ברווחים) מתכנסת בדרך כלל אחת בתדירות של אחת לשבועיים, וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

 
ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו)

 • נטלי משען זכאי
 • אפרים דרור
 • אלי דפס
 • אורי שור

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לחודש וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

 

ועדת אשראי

 • עופר ארדמן  - יו"ר
 • משה דברת
 • אודי ניסן
 • קותי גביש
 • יאיר קפלן

ועדת האשראי מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי החברה.