קרן הפנסיה כוללת בתוכה כיסוי ביטוחי למקרים של אובדן כושר עבודה או פטירה, חלילה, וכן חיסכון לגיל פרישה.

בקרן הפנסיה קיימים מספר מסלולי ביטוח, המאפשרים לך לבחור את הרכב הכיסוי הביטוחי בקרן בהתאם למצבך המשפחתי ולרצונותיך. המסלולים נבדלים זה מזה באחוז המוענק לכל אחד מהכיסויים כאמור.

 


להלן מסלולי הביטוח לבחירתך:

מסלול ביטוח 75% לנכות ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) -
מסלול ברירת המחדל

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.

מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה) 

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100% לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 46. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי ועמית שהצטרף החל מגיל 47 ומעלה יהא גם שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.

מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75% ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, וזאת לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40, ביחס לשני הכיסויים. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות ולשאירים נמוך מהשיעור המרבי ביחס לכל אחד מהכיסויים.

מסלול ביטוח 75% לנכות ו-40% לשאירים 

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות.

מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה) 

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 44. עמית שהצטרף החל מגיל 45 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.

מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-40% לשאירים

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות.

מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה)  

במסלול זה העמית מבוטח בכיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים עד הגיעו לגיל 60. שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 48. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי ועמית שהצטרף החל מגיל 49 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.  

תום תקופת הביטוח 

לידיעתך, באפשרותך לבחור את גיל תום תקופת הביטוח במסלול הביטוח מבין הגילאים הבאים: 60 , 62, 64 או 67 למעט מסלול המיועד לפרישה בגיל 60. במועד הגיעך לגיל תום תקופת הביטוח שתבחר, יבוטלו הכיסויים הביטוחיים שלך בקרן הפנסיה וזכויותיך יהיו כשל עמית לא מבוטח בקרן.


להלן שאלות ותשובות בנושא מסלולי ביטוח החדשים החל מ-02/2018


 אילו הסדרי ביטוח קיימים בקרן?

באפשרותך לבחור אחד או יותר מהסדרי הביטוח הבאים, בכל אחד ממסלולי הביטוח שבחרת:

הסדר לעמית יחיד / יחיד עם ילדים (לעמית ללא בת זוג):

הסדר זה מאפשר לך לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים / לבת זוג במידה ואין לך שאירים / בת זוג כהגדרתם בתקנון הקרן. לצורך כך, יש למלא הצהרה מתאימה, התקפה לכל היותר ל- 24 חודשים, לאחר תום תקופה זו, יחול כיסוי ביטוחי באופן אוטומטי. במידה וחל שינוי במצבך המשפחתי, עליך להודיע על כך לקרן בהקדם האפשרי.

הסדר ויתור על כיסוי ביטוחי לעמית החל מגיל 60

אם הגעת לגיל 60 הסדר זה מאפשר לך לוותר על כיסוי ביטוחי לנכות ו/או לשאירים. לצורך כך, יש למלא הצהרה מתאימה. לתשומת ליבך כי במידה ותרצה להחיל כיסוי ביטוחי לאחר תקופת הוויתור, תחול תקופת אכשרה מחדש וזכויותיך ייקבעו בעת החלת הכיסוי.

הסדר קצבת נכות מתפתחת

הסדר זה מאפשר לך להגדיל את קצבת הנכות, מרגע קבלתה, בשיעור שנתי של 2%, ובכך להתחקות אחר התפתחות השכר המייצגת. הבחירה באפשרות זו קיימת בכל אחד ממסלולי הביטוח בקרן.

הסדר קצבת נכות כפולה

הסדר זה מאפשר לך לקבל קצבת נכות כפולה במועד התשלום הראשון לקצבת נכות, עבור שני חודשי הקצבה הראשונים היות וקצבת הנכות בקרן משולמת החל מהיום ה-61 לקרות האירוע ואילך. הסדר זה קיים כברירת מחדל בחשבונך אולם באפשרותך לוותר עליו בכל עת.


 


היכן ניתן להשוות בין הכיסוי הביטוחי הניתן בכל מסלול ביטוח?

ניתן למצוא בנספחים המצורפים לתקנון קרן הפנסיה, את הכיסוי הביטוחי הניתן בכל מסלול ביטוח לפי גיל ההצטרפות והמין. לפי העדפותיך, ניתן לבחור את המסלול הרצוי בהתאם לכיסויים המוענקים בו.

לרשותך מחשבון פנסיה, לעריכת סימולציה וחישוב ההשפעה של הכיסוי הנבחר על גובה קצבת הזיקנה / שאירים / נכות.

 


האם קיים מסלול בקרן הפנסיה ללא כיסוי ביטוחי לנכות או לשאירים?

בהתאם להוראות הדין, בקרן הפנסיה המקיפה הכיסוי הביטוחי למקרה נכות או פטירה הינו מובנה.
במידה ואינך מעוניין בכיסוי ביטוחי כלל, ניתן להצטרף לקרן הפנסיה הכללית במסלול יסוד, שהינו מסלול המיועד לחסכון בלבד וכולל רק כיסוי לשארי פנסיונר.

כמו כן, במידה ואין לך בת זוג, הנך יכול לבחור בכל מסלול בקרן המקיפה ולוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים על ידי בחירת הסדר ללא שאירים.

 


מהו אופן בחירת / שינוי מסלול הביטוח בקרן הפנסיה?

את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה יש לבחור בעת ההצטרפות לקרן. במידה ולא נבחר מסלול כלשהו, תבוטח במסלול ברירת המחדל, מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)

בכל עת, על פי דרישתך, ניתן לבצע שינוי במסלול הנבחר. באפשרותך לשנות את המסלול באופן פשוט, קל ומהיר, באמצעות כניסה לאזור המידע האישי או באמצעות מילוי טופס לשינוי מסלול ביטוח.

בשינוי מסלול המעניק כיסוי ביטוחי גבוה יותר, תידרש תקופת אכשרה בגין הכיסוי המוגדל.

 


היכן ניתן לראות את מסלול הביטוח שבחרתי?

בחודש העוקב לביצוע השינוי תישלח אליך הודעה אודות שינוי מסלול הביטוח.
בנוסף, תוכל לראות את המסלול הנבחר על ידך באזור המידע האישי.

 


השפעת משיכת כספים על הכיסוי הביטוחי במסלול הביטוח

לאחר משיכת פיצויים, חלקית או מלאה, לא יחול שינוי בכיסוי הביטוחי הקיים במסלול, בתנאי שהנך עמית פעיל בקרן הפנסיה.

לאחר משיכת תגמולים, חלקית או מלאה, ייקבע מועד חידוש ההפקדות לקרן לאחר המשיכה, כמועד ההצטרפות לקרן ובהתאם לכך, יתעדכן שיעור הכיסוי הביטוחי.

כלים נוספים