>

​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי ​הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.​​​